RÅ 1994 not 514

Besvär avvisade trots att besvärshandlingen inkommit före besvärstidens utgång (bifall) / Bifall (besvär avvisade trots att besvärshandlingen inkommit före besvärstidens utgång)

Not 514. Ansökan av Agne P. om återställande av försutten tid, m.m. - Länsrätten i Blekinge län meddelade dom den 13 september 1993 i mål angående ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring . Agne P. fick del av domen den 16 september 1993. Han överklagade länsrättens dom i en skrift som inkom till Försäkringskassan i Sölvesborg den 12 oktober 1993. Skriften överlämnades till Länsrätten i Blekinge län dit den inkom den 9 december 1993. I beslut den 10 december 1993 avvisade Länsrätten i Blekinge län Agne P:s överklagande eftersom det kommit in för sent. - Agne P. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens beslut. Han anförde bl.a. att han av misstag lämnat överklagandet till försäkringskassan i stället för till Länsrätten i Blekinge län. - Regeringsrätten (1994-08-24, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 20 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall, om en besvärshandling kommit in före besvärstidens utgång till bl.a. en allmän försäkringskassa som inte meddelat det överklagade beslutet, handlingen översändas till den myndighet som meddelat det överklagade beslutet och anses inkommen i rätt tid. - Av utredningen i målet framgår att Agne P. överklagat länsrättens dom den 13 september 1993 i en skrift som inkom till Försäkringskassan i Sölvesborg den 12 oktober 1993. Besvärshandlingen har således inkommit före besvärstidens utgång. Vid sådant förhållande förfor länsrätten felaktigt genom att i sitt beslut den 10 december 1993 avvisa Agne P:s överklagande. Förutsättningar för resning får därmed anses föreligga och Agne P:s ansökan bör i följd härav behandlas som en begäran om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver, med beviljande av resning, länsrättens beslut den 10 december 1993 och visar målet åter till länsrätten för vidare handläggning. - Regeringsrätten avskriver ansökningen om återställande av försutten tid. (fd III 1994-08-10, Karlberg)

*REGI

*INST