RÅ 1994 not 517

Överklagande av Ulrika B. och Anders U. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 517. Överklagande av Ulrika B. och Anders U. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Ulrika B. och Anders U. begärde att få ut viss anmälan jämte därtill hörande förundersökningar. - Åklagarmyndigheten i Lindesberg (1994-02-14): Ifrågavarande ärende har resulterat i ett avskrivningsbeslut, då brott ej kan styrkas. - Enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) skall sekretess gälla för förundersökning i brottmål för uppgifter, om det kan antagas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjes. - Utlämnande av hela den nu aktuella förundersökningen skulle medföra avsevärt men för den enskilde. Med hänsyn härtill skall under åberopande av nämnt lagrum förundersökningen endast utlämnas i starkt avidentifierat skick, vilket redan skett. - Ulrika B. och Anders U. vidhöll sin framställan. - Kammarrätten i Jönköping (1994-03-03, Hessmark, Ramberg, Hallström): Kammarrätten har i dom den 7 februari 1994 i mål nr 348-349-1994 avslagit Ulrika B:s och anders U:s överklagande i enahanda fråga. - Härefter har åklagarmyndigheten, efter förnyad begäran från klagandena, ånyo fattat beslut i frågan. Beslutet har samma innehåll som det tidigare överklagade. - Klagandena har i förevarande mål inte åberopat några nya omständigheter till stöd för överklagandet. Skäl till annan bedömning än den kammarrätten gjort i ovan nämnda dom föreligger därmed inte. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I överklagande fullföljde Ulrika B. och Anders U. sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-08-25, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner): Regeringsrätten finner i likhet med underinstanserna att sekretess föreligger enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen för de begärda handlingarna. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1994-08-09, Belfrage)

*REGI

*INST