RÅ 1994 not 528

Överklagande av Alf L. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986

Not 528. Överklagande av Alf L. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986. - I avsaknad av självdeklaration från Alf L. åsatte taxeringsnämnden honom inkomsttaxering 1986 på skönsmässiga grunder. Lokala skattekontoret påförde honom skattetillägg och förseningsavgift. - I överklagande, som kom in i november 1992, yrkade Alf L. taxering enligt en samtidigt ingiven deklaration. - Länsrätten i Värmlands län avvisade den 8 december 1992 överklagandet, eftersom det hade kommit in efter utgången av den ordinarie överklagandetiden och även efter utgången av den tid inom vilken besvär i särskild ordning måste anföras. - Kammarrätten i Stockholm avslog den 8 april 1993 Alf L:s överklagande av avvisningsbeslutet. - I Regeringsrätten yrkade Alf L. att hans överklagande skulle tas upp till prövning, att den felaktiga skönstaxeringen skulle undanröjas och att taxering skulle ske enligt deklarationen. Alternativt begärde han resning. Vidare yrkade han att skattetillägg och förseningsavgift skulle efterges. Till stöd för yrkandena anförde han att hade haft missbruksproblem. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att deklarationen lades till grund för taxeringen med en mindre avvikelse samt att det skattetillägg som kvarstod efter nedsättning av underlaget till vad som motsvarade den tillstyrkta beskattningsbara inkomsten eftergavs liksom förseningsavgiften. - Regeringsrätten (1994-09-15, Björne, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd vad avser besvären i särskild ordning. - Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten skäl att med beviljande av resning nedsätta taxeringen och underlaget för skattetillägg samt efterge återstående skattetillägg och förseningsavgift. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som inte meddelar prövningstillstånd vad avser besvären i särskild ordning, beviljar emellertid resning i ärendet om inkomsttaxering 1986 jämte skattetillägg och förseningsavgift. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer inkomsttaxeringen till följande belopp (beloppen här uteslutna). Regeringsrätten undanröjer lokala skattemyndighetens beslut om skattetillägg och förseningsavgift. (fd I 1994-08-30, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST