RÅ 1994 not 529

Ansökan av Jan-Erik P. och Barbro P. om resning avseende inkomsttaxering 1987

Not 529. Ansökan av Jan-Erik P. och Barbro P. om resning avseende inkomsttaxering 1987. - Jan-Erik P. och Barbro P. åsattes inkomsttaxeringar 1987. - I Regeringsrätten yrkade de att resning skulle beviljas och taxeringarna sättas ned med ett belopp om 49 500 kr, som de felaktigt upptagit till beskattning. Till stöd för yrkandet anförde de följande. På en utbetalningsavi som de hade erhållit från Lantbruksnämnden i Östergötland hade utbetalningen, som rätteligen var ett lån, angetts som etableringsstöd. Beloppet hade därför felaktigt uppfattats som skattepliktigt bidrag och redovisats till beskattning. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. Regeringsrätten (1994-09-15, Björne, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger och att beloppet 49 500 kr inte skall upptas till beskattning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och sätter ned Jan-Erik P:s och Barbro P:s taxeringar 1987 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd I 1994-08-30, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST