RÅ 1994 not 53

Not 53. Överklagande av Curt J. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Curt J. begärde hos Gottsunda

kommundelsnämnd att få ta del av förslag till

verksamhetsplan för 1993-1995 för kommundelsnämnden. - Gottsunda kommundelsnämnd (1993-09-27, Hahne): Inom Gottsunda kommundelsförvaltning har beretts ett förslag till verksamhetsplan för 1993-1995 för Gottsunda

kommundelsnämnd. - Ärendet skall avgöras vid nämndens

sammanträde 1993-10-01. - Eftersom handlingen ej är

upprättad i den mening som framgår av 2 kap.3 och 7-8 §§tryckfrihetsförordningen, är handlingen ej att betrakta som allmän. Gottsunda kommundelsnämnd lämnar därför ej ut

handlingen förrän ärendet avgjorts av nämnden. - Hos

kammarrätten yrkade Curt J. att kammarrätten skulle pröva om Gottsunda kommundelsnämnd förfarit i överensstämmelse med bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet när de beslutat att inte låta honom ta del av förslaget till verksamhetsplan för 1993-1995. Då förslaget beretts inom förvaltningen och sedan överlämnats till ledamöterna i nämnden hade nämnden genom att inte lämna ut handlingen till honom brutit mot 2 kap. 2 och 5 §§

tryckfrihetsförordningen. - Gottsunda kommundelsnämnd avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. att eftersom beslut i fråga om nämndens verksamhetsplan för 1993-1995 fattats vid nämndens sammanträde den 1 oktober 1993, bedömde nämnden ärendet som slutbehandlat och

handlingen såsom allmän. - Kammarrätten i Stockholm

(1993-11-16, Bergh, Grimby, Westling): Den efterfrågade handlingen har enligt uppgift från Gottsunda

kommundelsnämnd numera expedierats till Curt J.

Överklagandet föranleder därför ingen kammarrättens vidare åtgärd. - I överklagandet yrkade Curt J. att

Regeringsrätten principiellt skulle pröva vägran att

utlämna den begärda handlingen. - Regeringsrätten

(1994-02-03, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd I 1994-01-13, Perselius)

*REGI

*INST