RÅ 1994 not 531

Yrkande om inhibition av kronofogdemyndighets beslut om exekutiv försäljning kunde inte prövas av Regeringsrätten

Not 531. Ansökan av Åke H. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1984 och 1985 - Taxeringsnämnden åsatte Åke H. taxeringar för 1984 och 1985 efter skönsmässiga grunder. Genom domar den 3 juni 1987 resp. den 8 december 1988 avslog Länsrätten i Stockholm län de besvär Åke H. anfört över taxeringarna. Domarna vann laga kraft. - Åke H. ansökte om resning och yrkade att hans taxeringar för 1984 och 1985 skulle bestämmas i enlighet med till ansökningen fogade självdeklarationer. Han yrkade vidare att Regeringsrätten skulle besluta om inhibition av Kronofogdemyndighetens i Stockholms län beslut den 28 februari 1994 om exekutiv försäljning av en honom tillhörig fastighet. - Regeringsrätten (1994-08-23, Wahlgren, Tottie, Dahlman, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att Åke H. visat någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten är inte behörig att pröva Åke H:s yrkande om inhibition av kronofogdemyndighetens beslut om exekutiv försäljning. Hans talan skall därför i denna del avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om inhibition av kronofogdemyndighetens beslut. (fd II 1994-08-23, Laestander)

*REGI

*INST