RÅ 1994 not 534

Bifall (inkomsttaxering, reducerad skatteplikt för livränta) / Inkomsttaxering, reducerad skatteplikt för livränta (bifall)

Not 534. Överklagande av Eva L. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1985. - I sin självdeklaration 1985 redovisade Eva L. som intäkt av tjänst bl.a. ett livräntebelopp om 7 306 kr från Riksförsäkringsverket. Taxeringsnämnden följde deklarationen. - I besvär som kom in i februari 1992 yrkade Eva L. att endast hälften av livräntebeloppet skulle beskattas. - Länsrätten i Kristianstads län (1993-02-03, ordf. Åkesson) avvisade besvären, eftersom de hade kommit in efter såväl den ordinarie som den extraordinarie besvärstidens utgång. - I överklagande vidhöll Eva L. sitt yrkande. - Kammarrätten i Göteborg (1993-03-11, Koch, Ahlquist, Nordenstam) fastställde avvisningsbeslutet. - Eva L. fullföljde sin talan. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att Eva L:s taxeringar sattes ned med yrkat belopp. - Regeringsrätten (1994-09-16, Brink, Dahlman, Lindstam, Ragnemalm) som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Eva L. rätteligen skulle ha beskattats för endast hälften, dvs. 3 653 kr, av livräntan om 7 306 kr från Riksförsäkringsverket. Med hänsyn till omständigheterna bör resning beviljas och taxeringarna sättas ned med yrkat belopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om Eva L:s inkomsttaxering 1985. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Eva L:s inkomsttaxering 1985 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd I 1994-08-30, Håkansson) Anm. Samma dag beviljades resning i ärende om Eva L:s inkomsttaxering 1986.

*REGI

*INST