RÅ 1994 not 536

För sent anförda besvär (i Regeringsrätten, extraordinära besvär)

Not 536. Överklagande av Mona-Lisa Ö. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1987. - Kammarrätten i Jönköping avgjorde genom dom den 8 juni 1993 ett mål angående Mona-Lisa Ö:s inkomsttaxering 1987. - Hon överklagade domen i en skrivelse som kom in den 4 februari 1994 men kammarrätten avvisade den 22 februari 1994 överklagandet såsom för sent inkommet. - I Regeringsrätten yrkade Mona- Lisa Ö. att hennes överklagande av kammarrättens dom den 8 juni 1993 skulle tas upp till prövning i särskild ordning. - Regeringsrätten (1994-09-22, Tottie, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har som skäl för sitt avvisningsbeslut anfört att överklagandet, som skulle ha kommit in inom två månader från den dag då Mona-Lisa Ö. fick del av kammarrättens dom, kom in för sent. - Mona- Lisa Ö. har i sitt överklagande till Regeringsrätten anfört att hon var medveten om att besvären inkommit efter den ordinarie besvärstidens utgång och att hon därför anfört besvär i särskild ordning. - Besvär i särskild ordning skall enligt 100 § taxeringslagen (1956:623) anföras inom fem år efter taxeringsåret. Mona-Lisa Ö:s skrivelse med yrkande om prövning i särskild ordning kom in till Kammarrätten först den 4 februari 1994 och således efter utgången av tiden för anförande av besvär i särskild ordning beträffande 1987 års taxering. Enär det är uppenbart att Mona-Lisa Ö. inte i rätt tid anfört sina besvär i särskild ordning och kammarrätten redan meddelat ett avvisningsbeslut med anledning av för sent anförda besvär, finner Regeringsrätten inte skäl att visa målet åter till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1994-09-08, Widström)

*REGI

*INST