RÅ 1994 not 539

Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)

Not 539. Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 30 juni 1994 en ansökan av Van C. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 utlänningslagen (1989:529). Van C. fick del av verkets beslut den 5 juli 1994. - I ansökningen anhöll Van C. om återställande av försutten tid för överklagande av Invandrarverkets beslut. Han yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder skulle inställas. - Till stöd för ansökningen anförde Van C. i huvudsak följande. Invandrarverkets beslut, som jämte besvärshänvisning hade delgetts honom den 5 juli 1994, hade även översänts till ombudet. Ombudet hade i anledning härav den 7 juli 1994 sänt ett brev till Invandrarverkets handläggare i Van C:s ärende med upplysning om innebörden av verkets beslut samt med information om att ombudet var på semester till den 1 augusti 1994 och att Van C. därför, för det fall han önskade överklaga verkets beslut, skulle ta kontakt med en annan advokat vid samma byrå. Van C.hade inte underrättats om innehållet i ombudets brev. Vidare hade han den 27 juli 1994 flyttats till en annan förläggning utan att ombudet underrättats härom. Ombudets brev till Van C. hade inte heller vidarebefordrats till hans nya handläggare. Van C.hade i samband med delgivningen av beslutet inte varit medveten om att beslutet skulle överklagas senast tre veckor från delgivningsdagen. - Regeringsrätten (1994-09-27, Björne, Ragnemalm, Rundqvist): Van C. har inte visat att det föreligger skäl att återställa den försuttna besvärstiden. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-09-13, Grip)

*REGI

*INST