RÅ 1994 not 54

Överklagande av Bertil S. och Marianne S. ang. inkomsttaxering 1986

Not 54. Överklagande av Bertil S. och Marianne S. ang. inkomsttaxering 1986. - Länsrätten i Norrbottens län

(1990-05-16, Häggman) biföll skattemyndighetens besvär över makarna S:s inkomsttaxering 1986 och vägrade Bertil S. avdrag för ränteutgifter i förvärvskällorna kapital eller annan fastighet samt förklarade att Marianne S.

tillgodofört avdrag för mannens underskott skulle utgå. - I kammarrätten yrkade makarna S. förnyad bedömning i målen. - Kammarrätten i Sundsvall (1992-06-04, Orrhede, Tärnvik, Jacobson): Kammarrätten ansluter sig till länsrättens bedömning och ändrar inte överklagade domen. - I

överklagandet fullföljde Bertil S. och Marianne S. sin talan. Till stöd för yrkandet om nedsättning av

taxeringarna åberopades utredning angående mannens

räntekostnader. - Riksskatteverket tillstyrkte viss nedsättning av taxeringarna och anförde bl.a. följande. Avdrag för räntekostnader avseende villafastigheten Kallax 1:214 borde medges med styrkta 105 135 kr. Det i Bertil S:s självdeklaration under inkomst av kapital med 6 156 kr yrkade avdraget för räntekostnader var alltjämt obestyrkt. Underskott av kapital borde medges med 87 kr. Marianne S. borde medges avdrag för av mannen ej utnyttjade

underskottsavdrag med 11 949 kr vid taxeringen till statlig inkomstskatt och med 12 282 kr vid taxeringen till kommunal inkomstskatt. - Regeringsrätten (1994-02-03, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd. (Wahlgren, Wadell, Ragnemalm.) Med hänsyn till den i målen företedda utredningen finner Regeringsrätten att taxeringarna bör sättas ned och

bestämmas till de belopp Riksskatteverket medgett. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar

prövningstillstånd. (Wahlgren, Wadell, Ragnemalm.) - Regeringsrätten ändrar underinstansernas domar och

bestämmer Bertil S:s och Marianne S:s taxeringar 1986 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1994-01-11,

Norgren)

*REGI

*INST