RÅ 1994 not 544

Felaktig handläggning i mål ang. körkortsåterkallelse (avslag) / Avslag (felaktig handläggning i mål ang. körkortsåterkallelse)

Not 544. Ansökan av Eric E. om resning i ett mål ang. körkort. - Länsrätten i Västernorrlands län återkallade Eric E:s körkort med en spärrtid av fyra månader på grund av vårdslöshet i trafik genom dom den 1 mars 1994. Kammarrätten i Sundsvall fastställde länsrättens dom genom dom den 16 mars 1994. Regeringsrätten vägrade prövningstillstånd i målet genom beslut den 2 maj 1994. - I en skrivelse, som upptogs av Regeringsrätten som en ansökan om resning, yrkade Eric E. omprövning av länsrättens och kammarrättens domar och av Regeringsrättens beslut. Som grund härför anförde han att gärningsbeskrivningen i det strafföreläggande som legat till grund för det aktuella körkortsingripandet varit felaktig. Vidare hemställde Eric E. om att Regeringsrätten vid sin bedömning skulle ta hänsyn till förhållanden som först efter Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kommit till hans kännedom. Han anförde därvid att han varken erhållit det allmänna ombudets ansökan om körkortsingripande eller länsrättens föreläggande om yttrande. Enligt Eric E. medförde denna underlåtenhet att länsrätten utfärdat sin dom om indragning av hans körkort utan att han givits tillfälle att erhålla någon korrigering av bedömningsunderlaget. - Regeringsrätten (1994-10-05, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I mål om körkortsingripande är en förvaltningsdomstol bunden av den gärningsbeskrivning som kommit till uttryck i en allmän domstols lagakraftvunna avgörande eller i ett godkänt straff- eller ordningsbotsföreläggande. Vad Eric E. anfört beträffande felaktighet i strafföreläggandet utgör således inte skäl för resning i målet rörande återkallelse av hans körkort. - Såvitt gäller vad Eric E. anfört om handläggningen i länsrätten framgår av handlingarna att han där inkommit med svar på en av länsrätten översänd blankett för yttrande/svar, i vilket han har bestritt det allmänna ombudets ansökan om körkortsingripande, redovisat sitt behov av körkort och relativt utförligt redogjort för sin uppfattning av det aktuella händelseförloppet. Inte heller vad Eric E. anfört i denna del utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-09-28, Noring)

*REGI

*INST