RÅ 1994 not 549

Överklagande av Eero A. ang. uppskov med straffverkställighet. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 6 maj 1994 dom ang. uppskov med straffverkställighet

Not 549. Överklagande av Eero A. ang. uppskov med straffverkställighet. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 6 maj 1994 dom ang. uppskov med straffverkställighet. - Eero A. yrkade att Regeringsrätten skulle ompröva kammarrättens dom. - Regeringsrätten (1994-10-06, Björne, Brink, B. Sjöberg, Ragnemalm, Rundqvist): Enligt 29 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. får talan ej föras mot kammarrätts dom i fråga om uppskov med verkställighet av straff. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-09-06, Lundgren)

*REGI

*INST