RÅ 1994 not 552

Anbudssekretess förelåg inte sedan beslut fattats i upphandlingsärendet

Not 552. Överklagande av Per Å. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Tekniska nämnden i Härnösands kommun (1994-01-12) avslog en framställning från Per Å. vid tidningen Nya Norrland om utlämnande av anbudshandlingar avseende entreprenaddrift i Härnösand. - Per Å. överklagade beslutet. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-03-23, Ekman, Pettersen, Lind) avslog Per Å:s talan utom beträffande viss skrivelse vilken skulle utlämnas. - Per Å. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-10-07, Brink, Wadell, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 kap. 2 § första stycket sista meningen sekretesslagen gäller sekretess för anbudshandlingar intill dess att alla anbuden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts. I Regeringsrätten har upplysts att den upphandling, som är i fråga i målet, numera är avslutad och att Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i Härnösands kommun beslutat i upphandlingsärendet den 18 april resp. den 21 juni 1994. Sekretess enligt nyssnämnda, av kammarrätten tillämpade bestämmelse föreligger därför inte längre. Kammarrättens dom skall därför undanröjas. - Det ankommer på Tekniska nämnden att, om en förnyad ansökan om utlämnande av ifrågavarande handlingar görs, pröva om dessa skall lämnas ut eller om det föreligger andra skäl mot utlämnande av handlingarna än dem som kammarrätten angett i den överklagade domen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom. (fd III 1994-09-22, Berendt)

*REGI

*INST