RÅ 1994 not 554

Ansökan av Kurt F. och Ruth F. om resning i ärende hos regeringen

Not 554. Ansökan av Kurt F. och Ruth F. om resning i ärende hos regeringen. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) beslutade den 2 december 1993 att inte ta upp till prövning ett överklagande av Kurt F. av ett beslut den 25 februari 1993 av Koncessionsnämnden för miljöskydd. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 27 maj 1994, anhöll Kurt F. och Ruth F. om rättelse av regeringsbeslutet så att de båda skulle anges som klagande hos regeringen. De åberopade härvid skriftväxling med departementet. - Regeringsrätten (1994-10-10, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kurt F:s och Ruth F:s skrivelse kan inte komma under Regeringsrättens prövning på annat sätt än såsom en ansökan om resning. - Vad sökandena anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-09-27, G. Mattsson)

*REGI

*INST