RÅ 1994 not 556

Ansökan av Shayesteh N. om resning i mål om utbyte av utländskt körkort

Not 556. Ansökan av Shayesteh N. om resning i mål om utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Södermanlands län avslog i beslut den 7 mars 1991 en ansökan från Shayesteh N. om utbyte av ett iranskt körkort mot ett svenskt körkort. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att ett insänt intyg inte styrkte att hon hade ett gällande iranskt körkort. Sedan Shayesteh N. överklagat länsstyrelsens beslut avslog Kammarrätten i Stockholm i dom den 26 april 1991 hennes överklagande. Regeringsrätten beslutade den 8 november 1991 att inte meddela prövningstillstånd. - Shayesteh N. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet. - Till stöd för ansökningen åberopade Shayesteh N. ett intyg av den 30 mars 1993 från Irans ambassad i Stockholm angående sitt körkortsinnehav och anförde bl.a. följande. Hon var politisk flykting från Iran och hade inte önskat någon kontakt med ambassaden. Hennes ombud hade därför kontaktat ambassaden och begärt utredning om körkortets äkthet. På grund av att ambassaden utsatts för en attack hade ärendet fördröjts kraftigt. Hade kammarrätten haft tillgång till intyget hade hon fått bifall till sin ansökan om utbyte. - Regeringsrätten (1994-10-10, Brink, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av intyget från Irans ambassad synes framgå att Shayesteh N. har ett iranskt körkort nr 1371729 utfärdat den 16 januari 1986 och giltigt i tio år. Med hänsyn till den utredning som Shayesteh N. numera förebragt i målet samt omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad prövning av om hon har ett i Iran giltigt körkort. Frågan om utbyte bör därför prövas på nytt av länsstyrelsen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm dom den 26 april 1991 och Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 7 mars 1991 och visar målet åter till länsstyrelsen för ny behandling. (fd III 1994-09-27, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST