RÅ 1994 not 558

Nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader / Avslag (nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader) / Nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader (avslag)

Not 558. Ansökan av Gun och Stig O. om resning i mål om verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken såvitt avser fördelning av rättegångskostnader. - Makarna Gun och Stig O:s barn Stefan, Helena och Thomas, omhändertogs för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960:97) i september 1980. Samhällsvården övergick den 1 januari 1982 till vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kammarrätten i Göteborg beslutade i dom den 16 februari 1987 att vården av Stefan skulle upphöra. I dom den 18 juni 1987 beslutade Regeringsrätten att även vården av Helena, som var familjehemsplacerad hos makarna Ann-Britt och Ove L. i Näsviken, och vården av Thomas, som var familjehemsplacerad hos makarna Lena och Christer B. i Ljusne, skulle upphöra. I beslut den 23 juni 1987 förbjöd Sociala distriktsnämnden i Gunnared med stöd av 28 § socialtjänstlagen (1980:620) i paragrafens dåvarande lydelse makarna Gun och Stig O. att tills vidare ta Helena och Thomas från deras resp. familjehem. Makarna Gun och Stig O. besvärade sig, men vare sig Länsrätten i Göteborgs och Bohus län eller Kammarrätten i Göteborg biföll besvären. Regeringsrätten begränsade dock flyttningsförbudet till att gälla till och med den 30 juni 1989 i dom den 30 maj 1988. Medan process om frågan om flyttningsförbud ännu pågick yrkade makarna Gun och Stig O. med stöd av 21 kap. 7 § föräldrabalken i dess dåvarande lydelse att Helena och Thomas skulle överflyttas till dem. Länsrätten i Gävleborgs län avslog emellertid i domar den 15 mars 1988 dessa yrkanden. Vidare förpliktade länsrätten makarna Gun och Stig O. att såsom förlorande parter solidariskt ersätta dels Ann-Britt och Ove L:s rättegångskostnader, dels Lena B:s rättegångskostnader. Kammarrätten i Sundsvall ändrade i dom den 11 juli 1988 ej länsrättens domar. Kammarrätten förpliktade i stället makarna Gun och Stig O. att solidariskt ersätta Ann-Britt och Ove L:s samt Lena B:s rättegångskostnader i kammarrätten. Kammarrättens dom vann laga kraft i och med att Regeringsrätten i beslut den 23 september 1988 ej meddelade prövningstillstånd. - Gun O. och Stig O. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. De skulle ha fått bifall till sin verkställighetsbegäran och skulle inte ha ålagts att betala motparternas rättegångskostnader om de omständigheter som grundade resningsansökan varit kända. Vid tiden för verkställighetsmålens handläggning i Länsrätten i Gävleborgs län, Kammarrätten i Sundsvall och Regeringsrätten stod fosterfadern Ove L. under åtal vid Hudiksvalls tingsrätt för sexuellt utnyttjande av en annan fosterdotter. Fostermodern Ann-Britt L., som opererats för cancer, hade en dålig överlevnadsprognos - hon avled i november 1992 - och Ove L. var varken kapabel eller villig att vara ensamstående fosterfar. Makarna Lena och Christer B. hade envist fortsatt att förhindra umgänge mellan Thomas och hans föräldrar. Beslutet att Gun och Stig O. skulle behöva betala motparternas rättegångskostnader var helt orimligt och borde undanröjas i samband med ändring av Kammarrättens i Sundsvall dom i sakfrågan. I stället borde fosterföräldrarna åläggas att ersätta deras rättegångskostnader. - Regeringsrätten (1994-10-11, Wahlgren, Berglöf, B. Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ove L. har varit åtalad för bl.a. sexuellt utnyttjande av underårig. Åtalet ogillades emellertid av Hudiksvalls tingsrätt i dom den 11 november 1986. Åklagaren överklagade domen men återkallade härefter sin talan. Hovrätten för Nedre Norrland avskrev därför i beslut den 5 november 1987 målet. - Vid angivna förhållanden och då vad makarna Gun och Stig O. i övrigt anfört inte utgör skäl för resning kan ansökan inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-09-21, Gustafsson)

*REGI

*INST