RÅ 1994 not 564

Avslag (nya omständigheter i mål om registrering till mervärdeskatt) / Nya omständigheter i mål om registrering till mervärdeskatt (avslag)

Not 564. Ansökan av Aumento AB om resning i mål om registrering av mervärdeskatt. - Länsskattemyndigheten i Stockholms län beslutade den 7 april 1988 att inte registrera Aumento AB (dåvarande firma NCP Nordic Computer Partners AB) till mervärdeskatt för verksamhet avseende båtcharter/båtuthyrning med motivering att verksamheten inte medförde skattskyldighet. Bolaget överklagade länsskattemyndighetens beslut och yrkade att bli registrerat till mervärdeskatt för båtuthyrningsverksamhet. Länsrätten i Stockholms län biföll överklagandet genom dom den 26 april 1989. Allmänna ombudet i mervärdeskattemål överklagade länsrättens dom varefter Kammarrätten i Stockholm genom dom den 22 november 1989 förklarade att bolaget inte var registreringsskyldigt till mervärdeskatt avseende båtuthyrningsverksamheten. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten med undanröjande av kammarrättens dom skulle besluta att registrering till mervärdeskatt för båtuthyrningsverksamheten skulle ske. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak att taxeringsnämnden vid 1988 och 1989 års inkomsttaxeringar medgivit bolaget yrkade värdeminskningsavdrag för motorbåten i fråga samt att skattemyndigheten återkallat ansökan om eftertaxering för inkomst för 1988 och besvär över 1989 års inkomsttaxering. Bolaget anförde även att omsättningen i båtuthyrningsverksamheten åren 1988-1992 klart överstigit 30 000 kr per år. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen.

- Regeringsrätten (1994-10-14, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget anfört och vad som i övrigt förekommit i målet visar inte att det föreligger omständigheter som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-09-28, Hancock Bruhn)

*REGI

*INST