RÅ 1994 not 568

Avslag (oriktig rättstillämpning i mål om inkomsttaxering) / Oriktig rättstillämpning i mål om inkomsttaxering (avslag)

Not 568. Ansökan av Ingegerd H. om resning i mål om inkomsttaxering 1990. - Länsrätten i Västmanlands län prövade genom dom den 27 mars 1992 Ingegerd H:s inkomsttaxering 1990. Sedan Ingegerd H. överklagat domen ändrade Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 24 augusti 1992 inte den överklagade domen. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 3 mars 1993 inte prövningstillstånd. - Ingegerd H. ansökte om resning och anförde i huvudsak följande till stöd för ansökningen. I de överklagade domarna hade hon taxerats för avyttring av två bostadsrätter med stöd av 35 § 4 mom. fjärde stycket kommunalskattelagen, KL. Denna bestämmelse begränsades enligt sin egen lydelse till avyttring av egendom som beskattades enligt 35 § 4 mom. KL. Av första stycket i nämnda lagrum framgick dock att beskattning enligt lagrummet endast avsåg annan egendom än som avses i 2-3 a mom. Avyttring av bostadsrätt beskattades enligt bestämmelserna i 35 § 3 a mom. KL. Med andra ord utgör bostadsrätt inte sådan egendom som skulle beskattas enligt 35 § 4 mom. KL. Länsrättens och kammarrättens rättstillämpning stred uppenbarligen mot lagstiftningen. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 35 § 3 a mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), i dess vid 1990 års taxering gällande lydelse, stadgas bl.a. att bestämmelserna i 4 mom. sista stycket tillämpas på motsvarande sätt vid avyttring av en bostadsrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-11, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST