RÅ 1994 not 571

Besvär i särskild ordning av Birgitta M. ang. inkomsttaxering 1986

Not 571. Besvär i särskild ordning av Birgitta M. ang. inkomsttaxering 1986. - Länsrätten i Stockholms län (1988-02-25, Hägerström) avslog Birgitta M:s överklagande av taxeringsnämndens beslut att vägra henne viss del av yrkat avdrag för kostnader i samband med resa och att vägra henne avdrag för väsentligt nedsatt skatteförmåga på grund av merkostnader till följd av barns sjukdom. - Birgitta M. överklagade länsrättens dom. - Kammarrätten i Stockholm (1990-02-25, Sundin, Kindstrand, Rosenlund) ändrade inte den överklagade domen. - I besvär enligt 100 § taxeringslagen (1956:623) yrkade Birgitta M. ändring i sin inkomsttaxering 1986. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. att en del av det vårdbidrag som försäkringskassan betalat till henne för vård av sjukt barn inte borde beskattas. Hon hade haft stora extrautgifter på grund av barnets sjukdom. - Riksskatteverket hemställde i infordrat yttrande att besvären inte skulle upptas till prövning. - Regeringsrätten (1994-10-17, Brink, Wadell, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår inte annat än att Birgitta M. skall beskattas för hela vårdbidraget. - Birgitta M. får anses yrka avdrag för väsentligt nedsatt skatteförmåga på grund av de kostnader som barnets sjukdom medfört. Birgitta M. har dock inte visat att dessa kostnader uppgår till så stort belopp att hon, med hänsyn till inkomstförhållandena under beskattningsåret 1985, kan medges sådant avdrag. - Birgitta M. har således inte visat att hennes taxering borde ha varit väsentligt lägre. Hennes talan enligt 100 § taxeringslagen kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar besvären. (fd III 1994-09-20, Belfrage)

*REGI

*INST