RÅ 1994 not 572

Överklagande av Mats W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 572. Överklagande av Mats W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Mats W. begärde hos Statens invandrarverk att få ta del av "en hemlig utredning om förhållandena i Turkiet". Invandrarverket uppfattade det som en begäran om att få ta del av rapporten "Resa till...Del 2 -Turkiet." (Dnr H225-94-587). - Invandrarverket (1994-04-11, Baurmann): Enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos myndighet för uppgift som angår bl. a. Sveriges förbindelser med annan stat, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Invandrarverket anser, att rapporten innehåller sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen. Den begärda rapporten kan därför inte lämnas ut. - Mats W. överklagade Invandrarverkets beslut och yrkade att rapporten skulle lämnas ut till honom. Han uppgav att han hade behov av rapporten för att kunna tillvarataga en hans klients intressen. - Kammarrätten i Jönköping (1994-05-03, Nordling, Stridbeck, Träff): Av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) framgår följande. Sekretess gäller hos regeringen och inom utrikesrepresentationen för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att detta stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet. - Sekretess gäller hos annan myndighet än som avses i första stycket för uppgift som anges där, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Den i målet efterfrågade rapporten utgöres av följande delar 1. Reseberättelse av tjänsteman vid Statens invandrarverk från resa i bl.a. Turkiet. 2. Fyra kopior av ambassadrapporter från svenska ambassaden i Ankara (bilagorna 1-4). 3. Fem artiklar ur Turkish Daily News (bilagorna 3a, 8 och 9). 4. 500-days report, Human Rights Foundation of Turkey (bilaga 5). 5. Två artiklar ur Turkish Probe (bilagorna 6 och 7). 6. Sammanställning över syrisk-ortodoxa kyrkans spridning (bilaga 10). 7. En artikel ur skriften Mot år tvåtusen (bilaga 11). - Mats W. är berättigad att taga del av de nämnda handlingarna i den mån inte, såsom anges i ovan redovisade lagrum, röjande av uppgifter i handlingarna kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Reseberättelsen. En svensk tjänsteman vid Statens invandrarverk har företagit resor i bl.a. Turkiet och i reseberättelsen skildrat sina intryck. Rapportören anger sina källor vid namn, och uppgifterna har i flera fall erhållits under förutsättning att uppgiftslämnarna inte röjs. Uppenbarligen skulle det skada Sveriges möjligheter att i fortsättningen erhålla information om det bleve känt att källorna kunde riskera att i Sverige bli röjda. Ett utlämnande av handlingarna till Mats W. skulle därför vålla Sverige skada. Reseberättelsen skall därför inte utlämnas till Mats W. - Ambassadrapporterna. I utrikesrepresentationens uppgifter ingår att med vissa intervall avge översiktliga rapporter om förhållandena i det land där beskickningen verkar. Dessa rapporter författas under den självklara förutsättning att de inte utlämnas till offentligheten. För att dessa översikter skall kunna bibehålla sin funktion, måste beskickningscheferna ha trygghet för att rapporterna inte kommer att offentliggöras i Sverige. Ett utlämnande av rapporterna skulle därför vara till skada för Sverige. Dessa rapporter skall således inte utlämnas till Mats W. Övriga handlingar. Delarna 3, 5 och 7 utgör tidnings- och tidskriftsartiklar, samt delarna 4 och 6 rapport och sammanställning. Vad beträffar dessa handlingar kan förmodas att de varit publicerade på sådant sätt att de kan antagas vara allmänt kända i och utanför Turkiet. Tidningsartiklarna har förekommit i turkiska tidningar, och rapporten jämte sammanställningen utgör såvitt kan bedömas redovisningar av redan offentliga fakta. Ett offentliggörande av dessa övriga handlingar kan inte antas komma att skada Sverige. Handlingarna skall därför utlämnas till Mats W. - Kammarrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar målet åter till Statens invandrarverk för ny handläggning i enlighet med vad kammarrätten i det föregående angivit. - I besvär fullföljde Mats W. sin talan. - Regeringsrätten (1994-10-17, Brink, Wadell, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd III 1994-09-20, Belfrage)

*REGI

*INST