RÅ 1994 not 577

Extraordinära besvär (inkomsttaxering, avslag men resning)

Not 577. Besvär i särskild ordning av Thomas H. över inkomsttaxering 1984 och 1985. - Thomas H. yrkade i besvär i särskild ordning nedsättning av sina taxeringar med 23 000 kr avseende pensionsförsäkring i Trygg-Hansa. Han anförde bl.a. följande. I slutet av år 1983 tecknades pensionsförsäkringen. Försäkringspremien 23 000 kr betalades i hans enskilda firma T. Hallberg reklambild. I samband med bokslutet år 1983 omfördes premien till hans privatkonto och bokfördes som uttag ur rörelsen. Av förbiseende och då han inte insåg konsekvensen av ombokningen yrkades inget avdrag i deklarationen. Motsvarande fel gjordes vid 1984, 1985 och 1986 års taxeringar. Anledningen till att besvär inte anförts i rätt tid är att felen upptäcktes först i samband med upprättandet av bokslut för räkenskapsåret 1986. 1986 års taxering kunde då överklagas i rätt tid. Han var lekman beträffande taxeringsfrågor och hade därför anlitat deklarationshjälp. Enligt praxis synes kravet på vad som kan anses vara ursäktligt ha satts lågt. - Han bifogade även vidimerad kopia där inbetalt belopp framgår. - Länsskattemyndigheten hemställde att besvären inte skulle tas upp till prövning. - Länsrätten i Hallands län (1990-05-10, Olsson): Besvären kom in till länsrätten den 26 februari 1987 och kan prövas endast om rätt till besvär i särskild ordning föreligger enligt 100 § taxeringslagen. Därvid kan uppenbarligen endast 100 § första stycket punkterna 6 och 7 komma ifråga. För besvärsrätt krävs då att taxeringen blivit väsentligt för hög. Dessutom fordras att besvärstalan dels grundas på omständighet eller bevis, varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering i vilken rättelse söks, dels att det framstår som ursäktligt att den skattskyldige inte i annan ordning åberopat omständighet eller beviset. - Thomas H. har inte i länsrätten åberopat någon omständighet som gör att det framstår som ursäktligt att han inte i annan ordning sökt rättelse av sin taxering. Förutsättning för att pröva besvären enligt 100 § taxeringslagen föreligger därför inte. - Länsrätten tar inte upp besvären till prövning. - Thomas H. vidhöll i kammarrätten yrkandet att taxeringarna skulle prövas i särskild ordning och sättas ned med 23 000 kr för resp. taxeringsår. - Kammarrätten i Göteborg (1992-08-20, Rosen, Nystrand, Persson): ej ändring. - Thomas H. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. Om prövningstillstånd inte skulle meddelas ansökte Thomas H. om resning. - Riksskatteverket tillstyrkte i sak att avdrag medgavs för pensionsförsäkringspremierna men hemställde om avslag på resningsansökningen. - Regeringsrätten (1994-10-21, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid att det föreligger skäl att bevilja Thomas H. resning. Eftersom de yrkade avdragen synes inte kunna av honom utnyttjas helt vid den kommunala taxeringen i Kungsbacka kommun bör resning beviljas även såvitt avser Thomas H:s inkomsttaxering i Mölndals kommun. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning avseende Thomas H:s taxeringar 1984 och 1985 till statlig och kommunal inkomstskatt i Kungsbacka kommun och till kommunal inkomstskatt i Mölndals kommun samt förordnar att hans yrkanden skall prövas av Länsrätten i Hallands län resp.Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. (fd I 1994-10-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST