RÅ 1994 not 579

Besvär i särskild ordning av Rose-Marie A.-L. över inkomsttaxering 1985

Not 579. Besvär i särskild ordning av Rose-Marie A.-L. över inkomsttaxering 1985. - Rose-Marie A.-L. yrkade i sin självdeklaration 1985 avdrag för nedsatt skatteförmåga på grund av att hon var diabetiker med 10 051 kr. Taxeringsnämnden medgav avdrag med 2 200 kr. Rose-Marie A.-L. besvärade sig till länsrätten i Kalmar län som i dom den 22 januari 1987 höjde avdraget till 2 600 kr. - I skrift som inkom till länsrätten den 6 mars 1989 och som med stöd av 103 § andra stycket taxeringslagen (1956:623) överlämnats till kammarrätten för prövning yrkade Rose-Marie A.-L. att få extra avdrag för sjukdomskostnader med av Riksskatteverket fastställda belopp för diabeteskost och fettreducerad kost. - Skattemyndigheten avstyrkte att besvären togs upp till prövning. - Kammarrätten i Jönköping (1992-04-27, Sönnerhed, Berg, Lundgren): Besvären har inkommit efter den ordinarie besvärstidens utgång. Vid sådant förhållande kan besvären prövas i sak endast under förutsättning att det föreligger rätt till besvär i särskild ordning. För Rose-Marie A.-L:s del kan särskild besvärsrätt ifrågakomma endast enligt bestämmelserna i 100 § 6) och 7) taxeringslagen. För sådan besvärsrätt fordras bl.a. att det framstår som ursäktligt att den skattskyldige inte anfört sina besvär inom ordinarie besvärstid. Vad Rose-Marie A.-L. uppgett i målet innefattar inte sådan godtagbar ursäkt som medför särskild besvärsrätt. Inte heller i övrigt har sådana ursäktliga förhållanden framkommit. Rätt till besvär i särskild ordning är därför redan på denna grund utesluten. - Kammarrätten tar inte upp besvären till prövning. - Rose-Marie A.-L. överklagade och vidhöll sitt yrkande om rätt till besvär i särskild ordning. - Regeringsrätten (1994-10-21, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Rose-Marie A.-L. anfört innefattar inte grund för rätt att anföra besvär i särskild ordning. Överklagandet skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Rose-Marie A.-L:s överklagande. (fd I 1994-10-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST