RÅ 1994 not 587

Överklagande av Gösta B. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 587. Överklagande av Gösta B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos Yrkesinspektionen begärde Gösta B. att få en kopia av en anmälan som en tjänsteman gjort beträffande arbetssituationen vid Luftfartsinspektionens Östra distriktskontor i Bromma. - Yrkesinspektionen (1994-03-14): Den anmälan som åsyftas har av Yrkesinspektionen bedömts utgöra en enskild arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd. Enligt 7 kap. 8 § sekretesslagen (1980:100) är handlingen i fråga hemlig och får ej utlämnas. - Yrkesinspektionen avslår därför Er begäran att få ta del av den aktuella handlingen. - I överklagande vidhöll Gösta B. sitt yrkande. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-16, Regner, Belfrage, Lagebrant Toren): Enligt 7 kap. 8 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess hos myndighet, som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering av arbetstid eller annars i ärende om arbetarskydd, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs. Vidare sägs att sekretess gäller hos myndigheten också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd. - Arbetstagares anmälan omfattas av sekretess. Hinder föreligger således för Gösta B. att få ut den begärda handlingen. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - Gösta B. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-10-27, Brink, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-09-21, Karlberg)

*REGI

*INST