RÅ 1994 not 588

Överklagande av Anders Å. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 588. Överklagande av Anders Å. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Anders Å. begärde hos Lokala skattekontoret i Karlskrona att få uppgift om Carl Emil Å:s bostadsadress. - Skattemyndigheten i Blekinge län (1994-05-17, kompletterat 1994-05-26): Ni har i skrivelse till Lokala skattekontoret i Karlskrona daterad 5 maj 1994 begärt att få adressen för Er son Carl Emil Å. utlämnad till Er då enligt Er "kontakten brutits på brottsliga grunder (egenmäktighet med barn)" samt att Ni vill följa med Ert barn en dag till skolan under hans fjärde årskurs, "en vana sedan hans första skolår och till gagn för hans personliga utveckling". Carl Emil Å. bor tillsammans med sin mor Britta K. För den begärda uppgiften råder, enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen, sekretess om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. - Skatteförvaltningen har i beslut daterat den 8 juli 1993 vägrat lämna ut adressen för Carl Emil Å. till Er med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen då det enligt myndighetens mening funnits särskild anledning att anta att Britta K. skulle lida men om uppgiften lämnades ut. - Detta beslut har Ni överklagat till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten har i dom daterad den 30 juli 1993 funnit att det förelegat särskild anledning att anta att Britta K. skulle lida men om uppgiften om Carl Emil Å:s adress lämnades ut till Er. Kammarrätten har därför avslagit Ert överklagande. - Skattemyndigheten anser därför med hänsyn till ovanstående uppgifter att det är helt klart att det finns särskild anledning att anta att Britta K. skulle lida men om begärd uppgift lämnades ut till Er. Uppgiften om Carl Emil Å:s adress är således sekretesskyddad enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen och skall därför inte lämnas ut till Er. - I överklagande vidhöll Anders Å. sin begäran. - Kammarrätten i Jönköping (1994-06-27, Nordling, Stridbeck, Träff): Enahanda fråga har varit föremål för kammarrättens prövning i mål nr 3916-1993, dom den 30 juli 1993, varigenom Anders Å:s begäran om att få ut sonens adress lämnats utan bifall. Regeringsrätten har i dom den 29 september 1993, mål nr 4306-1993 (Anm.: se RÅ 1993 not. 515), fastställt kammarrättens dom. - I de nu aktuella målen har inte anförts något som kan föranleda annan bedömning än den kammarrätten gjort i det tidigare målet. Anders Å. kan således inte få ut den av honom begärda adressuppgiften. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Anders Å. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-10-27, Brink, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-09-20, Karlberg)

*REGI

*INST