RÅ 1994 not 590

Avslag (offentligt biträde i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. ej underrättat om önskan att överklaga) / Offentligt biträde i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. ej underrättat om önskan att överklaga (avslag)

Not 590. Ansökan av Driton S. om återställande av försutten tid att överklaga beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 15 november 1993 en ansökan av Driton S. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Driton S. fick del av beslutet den 25 november 1993. I en till Statens invandrarverk den 20 december 1993 inkommen skrivelse överklagade Driton S. beslutet. Den 29 mars 1994 avvisade Statens invandrarverk överklagandet med hänvisning till att skrivelsen kommit in efter det att tiden för överklagande gått ut. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 19 september 1994 besvär över avvisningsbeslutet. - I Regeringsrätten yrkade Driton S. att den försuttna tiden för att överklaga Statens invandrarverks beslut den 15 november 1993 skulle återställas. - Till stöd för ansökningen anförde Driton S. i huvudsak följande. Han underrättade en assistent/handläggare på förläggningen om sitt beslut att vilja överklaga verkets beslut. Denne skulle i sin tur se till att hans offentliga biträde fick ett meddelande om hans önskan att överklaga. Av skäl, som inte kunnat utredas, nådde detta meddelande inte biträdet. Hans fru hade kontaktat biträdet den 20 december 1993, varvid det uppdagades att det brustit i kommunikation mellan honom, förläggningen och biträdet. - Regeringsrätten (1994-10-27, Brink, von Bahr, Ragnemalm): Vad Driton S. anfört till stöd för sin ansökan utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-10-04, Karlsson)

*REGI

*INST