RÅ 1994 not 591

Bifall (realisationsvinstbeskattning, återbetalning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, återbetalning av köpeskilling (bifall)

Not 591. Ansökan av Linnea E. om resning avseende inkomsttaxering 1984. - Taxeringsnämnden taxerade Linnea E. år 1984 i Kalix kommun till statlig och till kommunal inkomstskatt. Nämnden hade därvid beräknat den skattepliktiga vinsten vid försäljning av 400 aktier i Byggmästare S. A. E. AB till 344 600 kr och inkomsten av tillfällig förvärvsverksamhet till 341 600 kr. Den statliga inkomstskatten beräknades med tillämpning av lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. - Linnea E. ansökte om resning och yrkade att hennes taxeringar skulle sättas ned med 70 000 kr motsvarande vad hon återbetalat av försäljningslikviden avseende aktierna i Byggmästare S. A. E. AB. - Riksskatteverket tillstyrkte att den skattepliktiga vinsten sattes ned med (40 % x 70 000 -) 28 000 kr till (344 600 - 28 000 =) 316 600 kr. Inkomsten av tillfällig förvärvsverksamhet uppgick därefter till 313 600 kr. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till vad som förekommit i målet finner Regeringsrätten att resning bör beviljas och taxeringarna ändras i enlighet med vad Riksskatteverket tillstyrkt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Linnea E:s taxeringar 1984 till följande belopp (beloppen här uteslutna). - Handlingarna i målet överlämnas till Länsrätten i Norrbottens län som har att vidtaga den ändring av taxeringsnämndens beslut om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst som Regeringsrättens avgörande kan föranleda. (fd II 1994-10-04, Schön-Engqvist). (Anm. Samma dag beviljades sex andra förutvarande aktieägare i bolag resning och nedsättning av sina inkomsttaxeringar 1984).

*REGI

*INST