RÅ 1994 not 593

Körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt) Resning / Ordningsföreläggande som legat till grund för körkortsåterkallelse undanröjt (resningsärende)

Not 593. Ansökan av Anne T. om resning i körkortsmål. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 11 februari 1994 Anne T:s körkort med anledning av att hon enligt godkänt föreläggande inte iakttagit stopplikt den 13 oktober 1993 och bestämde därvid spärrtiden till två månader. - Leksands tingsrätt undanröjde ordningsföreläggandet genom beslut den 31 maj 1994, som vann laga kraft. - Anne T. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja länsrättens dom. Till stöd för sin ansökan åberopade hon bl.a. tingsrättens beslut att undanröja ordningsföreläggandet. - Allmänna ombudet tillstyrkte bifall till ansökningen. - Regeringsrätten (1994-10-04, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det ordningsföreläggande som lagts till grund för återkallelsen av Anne T:s körkort har numera undanröjts. Skäl för resning föreligger därför. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Länsrättens i Stockholms län dom den 11 februari 1994 i mål nr K 468-94. (fd II 1994-10-04, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST