RÅ 1994 not 596

Anbudssammanställning m.m. avseende kommunal upphandling av byggmaskiner

Not 596. Överklagande av Thomas B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Thomas B. begärde att få ta del av samtliga handlingar rörande Kommuntekniks i Malmö (Kommuntekniks) senaste upphandling av byggmaskiner (inhyrning av maskiner). - I en tjänsteskrivelse till Styrelsen för Teknisk Produktion i kommunen meddelade Kommunteknik att öppnings- och beslutsprotokoll samt delar av anbudsinfordran och sammanställning av anbud hade lämnats ut. Beträffande inte utlämnade delarna anfördes: Kommunteknik driver de ingående verksamhetsområdena i konkurrens med den privata marknaden. Upphandlingar sker affärsmässigt enligt de metoder som gäller för offentlig upphandling. Med hänvisning till sekretesslagen kap. 6 § 1 och kap. 8 § 10 anser Kommunteknik att endast vissa delar av det begärda materialet kan lämnas ut. I aktuellt fall anser vi, att de delar som direkt kan skada oss själva eller vår samarbetspartner dvs. prisbilder och kvantitativa övriga villkor måste förbli skyddade. - Styrelsen för Teknisk Produktion i Malmö kommun (1994-03-21) avslog framställningen i sistnämnda delar med hänvisning till 6 kap. 1 § och 8 kap. 10 §sekretesslagen (1980:100) och på de i tjänsteskrivelsen närmare angivna skälen. - I överklagande vidhöll Thomas B. sin begäran att få ta del av handlingarna i deras helhet. - Styrelsen för Teknisk produktion anförde i yttrande bl.a. följande. Malmö kommun hade från år 1992 en utförar- och beställarorganisation för de tekniska nämnderna. Kommunfullmäktige i Malmö beslutade i januari 1992 att inrätta en utförarstyrelse, numera benämnd Styrelsen för Teknisk Produktion, med uppgift att ansvara för kommunens utförarverksamheter på det tekniska området. Inom styrelsen fanns fyra affärsområden varav ett var Kommunteknik. Utförarorganisationen omfattade ett antal olika affärsområden med tillhörande resultatenheter. Verksamheterna var inriktade på produktion, drift och service. Organisationen var formellt sett uppbyggd i förvaltningsform. På grund av sin uppbyggnad i olika affärsområden hade organisationen stora likheter med en koncern i affärsvärlden. De skilda verksamheterna skulle drivas effektivt och affärsmässigt. Styrelsens upphandlingsdelegation beslutade den 7 september 1992 att anta anbud som gällde inhyrning och tjänsteförmedling av småmaskiner, bodar o.d. I beslutsunderlaget ingick anbudsinfordran, öppningsprotokoll och sammanställning av anbud. Efter beslutet hade också tillkommit ett avtal med antagen leverantör NNC Maskin AB. Thomas B. hade begärt att få ta del av innehållet i samtliga aktuella handlingar. Styrelsen hade avslagit Thomas B:s begäran på följande skäl. Kommunteknik drev konkurrensutsatt och marknadsanpassad verksamhet som var hänförlig till affärsverksamhet i den mening som avsågs i 6 kap. 1 § sekretesslagen. Upphandling av varor, material och tjänster var en del av den materialförsörjning som Kommunteknik måste genomföra för att kunna lämna anbud till beställarenheterna och övriga externa kunder inom området kommunaltekniskt underhåll. Att lämna ut de begärda handlingarna med samtliga uppgifter i anbudsärendet jämte avtalet med leverantören skulle uppenbarligen gynna Kommuntekniks konkurrenter på Kommuntekniks bekostnad. Att lämna ut handlingarna i deras helhet kunde även antas leda till skada för de enskilda anbudsgivarna (8 kap. 10 § sekretesslagen). Genom att uppgifterna fick spridning tvingades anbudsgivarna, till skada för sig själva, lämna anbud till andra på samma villkor. För att kommunfullmäktiges beslut om att affärsområdena inom Styrelsen för Teknisk Produktion skulle marknadsanpassas och konkurrensutsättas skulle få någon verkan måste verksamheterna så 1ångt det gick ha möjlighet att verka under affärsmässiga förutsättningar som var så lika konkurrenternas som möjligt. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-15, Kärrström, Österlin, Asplund): De bestämmelser som är tillämpliga i målet finns i 6 kap. och 8 kap.sekretesslagen. Sekretessen enligt 6 kap. tar sikte på det allmännas ekonomiska intresse medan 8 kap. främst avser skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden. - Enligt 6 kap. 1 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs-eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. - I 8 kap. 10 § första stycket samma lag regleras den sekretess som kan finnas hos en myndighet för uppgift om affärs- och driftförhållanden för enskild som trätt i affärsförbindelse med myndigheten. Sekretessen gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - De uppgifter/handlingar som styrelsen för Teknisk Produktion inte lämnat ut till Thomas B. gäller följande. 1. Anbudsinfordran den 3 juli 1992 där en uppgift om genomsnittlig normal uthyrningsvolym hos Kommunteknik tagits bort. 2. Sammanställning av anbud den 7 september 1992 där de av de aktuella företagen lämnade kvantitativa prisuppgifterna för grundvillkoren tagits bort. 3. Avtal samt protokoll vid förhandlingar mellan NCC Syd Maskin AB och Kommunteknik. - Innehållet i de handlingar som Thomas B. inte fått utlämnade berör Malmö kommuns-Kommuntekniks affärsförhållanden. Utredningen ger inte stöd för annat antagande än att ett utlämnande av samtliga uppgifter i anbudshandlingarna jämte avtalet med tillhörande förhandlingsprotokoll kan gynna den som driver konkurrens med Kommunteknik. Styrelsen för Teknisk Produktion har därför haft rätt att vägra utlämnande av dessa uppgifter/handlingar jämlikt 6 kap. 1 § första stycket sekretesslagen. Då det kan antas att kommunens - Kommuntekniks enskilda motparter i anbuds- och avtalsförhållanden kommer att lida skada om de begärda uppgifterna i sammanställningen, avtalet samt förhandlingsprotokollet lämnas ut gäller även sekretess enligt 8 kap. 10 § samma lag. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Thomas B. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten delar kammarrättens uppfattning att hinder föreligger enligt 6 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) mot att utlämna samtliga uppgifter i anbudshandlingarna jämte avtalet den 22 september 1992 mellan Malmö Stads Kommunteknik och NCC Syd Maskin AB med tillhörande förhandlingsprotokoll. - I likhet med kammarrätten finner Regeringsrätten vidare att även bestämmelserna i 8 kap. 10 § första stycket sekretesslagen hindrar ett utlämnande av uppgifter i vidare mån än som skett, dock att sekretessen enligt detta lagrum numera inte längre gäller beträffande avtalet den 22 september 1992, eftersom mer än två år förflutit från det att avtalet slöts (8 kap. 10 § sista stycket sekretesslagen). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd II 1994-10-05, Belfrage)

*REGI

*INST