RÅ 1994 not 597

Besvär i särskild ordning av Camilla D. avseende inkomsttaxering 1984

Not 597. Besvär i särskild ordning av Camilla D. avseende inkomsttaxering 1984. - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av deklaration Camilla D. inkomsttaxering 1984 efter skönsmässiga grunder. I besvär som kom in till länsrätten i Stockholms län den 28 juli 1987 yrkade hon att hennes talan skulle prövas i särskild ordning och att hon skulle få anstånd med att komplettera besvären. Länsrätten tog i beslut den 3 maj 1989 inte upp besvären till prövning eftersom de kommit in efter ordinarie besvärstids utgång och skäl att pröva besvären i särskild ordning inte visats föreligga. Camilla D. överklagade inte länsrättens beslut hos kammarrätt. - I Regeringsrätten yrkade Camilla D. att hennes besvär skulle prövas i särskild ordning. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagande av en länsrätts dom skall såvitt avser taxeringen ifråga - oavsett om fråga är om ordinarie besvär eller besvär i särskild ordning - prövas av kammarrätt (33 § förvaltningsprocesslagen, 1971:291, och 103 § taxeringslagen, 1956:623). Camilla D:s överklagande av länsrättens beslut direkt till Regeringsrätten har alltså skett i strid mot föreskriven instansordning. Regeringsrätten kan därför inte pröva överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-10-05, Belfrage)

*REGI

*INST