RÅ 1994 not 604

Överklagande av Björg F. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989

Not 604. Överklagande av Björg F. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989. - I avsaknad av deklaration från Björg F. åsatte taxeringsnämnden henne inkomsttaxering 1989 på skönsmässiga grunder. Därvid hade nämnden beskattat henne för bl.a. schablonintäkt av annan fastighet med 3 983 kr och realisationsvinst vid försäljning av fastigheten Bollsbyn 1:24 med 20 000 kr. - I överklagande som kom in i mars 1991 yrkade Björg F. nedsättning av taxeringen. Hon uppgav bl.a. att hon haft varken inkomst av annan fastighet eller realisationsvinst. - Länsrätten i Stockholms län (1992-11-04, ordf. Lindwall) avvisade överklagandet eftersom det hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och rätt till besvär i särskild ordning inte ansågs föreligga. - Hos kammarrätten fullföljde hon sin talan och anförde i huvudsak att det vid försäljningen av fastigheten även ingick lösa inventarier och att någon realisationsvinst inte hade uppkommit. - Kammarrätten i Stockholm (1994-04-12, Hallberg, Pernold, Reimers): ej ändring. - Hos Regeringsrätten yrkade Björg F. att hennes besvär skulle tas upp till prövning och att taxering skulle ske enligt en till Regeringsrätten ingiven deklaration. I andra hand yrkade hon att återställande av försutten tid alternativt resning skulle beviljas. - Riksskatteverket tillstyrkte prövning i särskild ordning och att deklarationen med vissa avvikelser lades till grund för taxeringen. - Regeringsrätten (1994-11-03, Brink, Palm, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att det föreligger skäl för resning. Björg F:s taxering har inte varit föremål för sakprövning i domstol. Vid sådant förhållande bör taxeringen i första hand prövas av 1änsrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning i målet om Björg F:s inkomsttaxering år 1989 samt överlämnar målet till Länsrätten i Stockholms 1än för handläggning. (fd III 1994-10-05, Kovacs)

*REGI

*INST