RÅ 1994 not 608

Avslag (bristande kontakt med ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Bristande kontakt med ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 608. Ansökan av Khalid M. A. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 28 juni 1994 att avslå en ansökan av Khalid M. A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att utan tillstånd av Invandrarverket återvända till Sverige under viss tid. Invandrarverkets beslut delgavs Khalid M. A. den 7 juli 1994. - Khalid M. A. ansökte om återställande av försutten tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut. Han begärde också inhibition. - Till stöd för ansökningen åberopade han i huvudsak följande. Ombudet skickade till hans handläggare ett brev vari angavs att ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd avslagits och att vid ett överklagande kontakt skulle tas med en angiven advokat. På grund av att Khalid M. A. flyttats till en annan förläggning utan att ombudet underrättats därom fick han inte före den 1 augusti 1994 kännedom om innehållet i brevet. Han var inte i samband med delgivningen av beslutet medveten om att det skulle överklagas senast tre veckor från delgivningsdagen. - Regeringsrätten (1994-11-04, Björne, Berglöf, Lavin): Khalid M. A. har inte visat att det föreligger omständigheter som föranleder att den försuttna tiden bör återställas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-10-06, Hedin)

*REGI

*INST