RÅ 1994 not 609

Avslag (bristande förståelse av beslut ang. uppehållstillstånd m.m.) / Bristande förståelse av beslut ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 609. Ansökan av Mehmet A. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 13 juni 1994 att bevilja permanent uppehållstillstånd för Mehmet A. I samma beslut avslogs hans ansökningar om resedokument och flyktingförklaring. Vidare angavs att han ej bedömdes som flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen (1989:529). Beslutet, som delgavs Mehmet A. den 23 juni 1994, överklagades inte inom besvärstiden och vann således laga kraft. - I ansökningen yrkade Mehmet A. att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 13 juni 1994. Till stöd för ansökningen åberopade han i huvudsak följande. Först sedan det var för sent att anföra besvär över Invandrarverkets beslut fick han fullt ut reda på de omständigheter som förelåg i beslutet, såsom att han inte beviljats resedokument samt att han inte ansågs vara konventionsflykting. Varken den person som han själv tog kontakt med för att få Invandrarverkets beslut översatt eller den person som hans ombud anlitade för att denne skulle förklara innehållet i Invandrarverkets beslut hade kunnat förmedla det rätta innehållet i beslutet. - Regeringsrätten (1994-11-04, Björne, Berglöf, Lavin): Mehmet A. har inte visat att sådana omständigheter föreligger som utgör skäl att återställa den försuttna tiden för överklagande. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 1994-10-06, Hedin)

*REGI

*INST