RÅ 1994 not 610

Avvisat (inkomsttaxering, länsrätten hade ännu ej prövat där anförda besvär) / Inkomsttaxering, länsrätten hade ännu ej prövat där anförda besvär (avvisat)

Not 610. Ansökan av Sonny Widens Fastighets AB om resning i taxeringsmål. - Bolaget hade på grund av utebliven självdeklaration år 1990 skönstaxerats för 50 000 kr. En sedermera till Lokala skattekontoret i Gävle inlämnad allmän självdeklaration hade av Länsrätten i Gävleborgs län upptagits som ett överklagande av åsatt skönstaxering. - Bolaget ansökte om resning avseende 1990 års taxering. - Regeringsrätten (1994-11-04, Björne, Berglöf, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Länsrätten i Gävleborgs län ännu inte prövat av bolaget där anförda besvär. På grund härav kan frågan om resning i det av taxeringsnämnden avgjorda ärendet avseende 1990 års taxering för närvarande inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-10-06, Hedin)

*REGI

*INST