RÅ 1994 not 611

Ansökan av Dag T. om resning i mål ang. eftertaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 20 april 1988 dom i mål angående eftertaxering av Dag T. för inkomst för 1980 samt skattetillägg. Sedan Dag T. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 25 oktober 1990 att inte meddela prövningstillstånd. I beslut den 17 februari 1993 avslog Regeringsrätten en ansökan om resning

Not 611. Ansökan av Dag T. om resning i mål ang. eftertaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 20 april 1988 dom i mål angående eftertaxering av Dag T. för inkomst för 1980 samt skattetillägg. Sedan Dag T. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 25 oktober 1990 att inte meddela prövningstillstånd. I beslut den 17 februari 1993 avslog Regeringsrätten en ansökan om resning. - Dag T. ansökte ånyo om resning och yrkade att eftertaxeringarna skulle undanröjas. Han anförde bl.a. att myndigheterna hade blandat ihop två olika bolag. Det belopp han hade blivit eftertaxerad för var hänförligt till ett annat bolag än kammarrätten utgått från. - Regeringsrätten (1994-11-04, Berglöf, Werner, Lavin): Dag T. har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-11-26, Laestander)

*REGI

*INST