RÅ 1994 not 617

Ansökan av Radmila B. om resning i ett ärende ang. svenskt medborgarskap

Not 617. Ansökan av Radmila B. om resning i ett ärende ang. svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk avslog den 20 augusti 1993 en ansökan av Radmila B. om svenskt medborgarskap. Sedan Radmila B. överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 22 april 1994 att avslå överklagandet. Som skäl för sitt beslut anförde nämnden att en sökande vid naturalisationstillfället enligt 6 § första stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap i princip skulle ha en oavbruten hemvisttid i Sverige på fem år för att uppfylla hemvistvillkoret och att dispens från villkoret, enligt praxis i medborgarskapsärenden, inte skulle medges med hänsyn till att Radmila B:s avbrott i hemvisttiden här i riket - varvid hon vistats i sitt hemland Jugoslavien - under flera år uppgått till i det närmaste halvårslånga perioder vid varje tillfälle. - I ansökningen yrkade Radmila B. att Regeringsrätten skulle ompröva Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslut och därvid överväga tillämpningen av den praxis nämnden åberopat. Till stöd för sitt yrkande anförde hon i huvudsak följande. Hon hade vistats i Sverige sedan år 1970 och såväl hennes make som hennes son hade svenskt medborgarskap. Själv hade hon beviljats svenskt medborgarskap år 1989 men hade då inte fått befrielse från sitt jugoslaviska medborgarskap i tid på grund av diverse administrativ oreda och brist på effektivitet i Jugoslavien. Hon åkte då och då till Jugoslavien och Ungern för rehabilitering av sin reumatism och för att besöka sin åldriga mor. Under de senaste tre-fyra åren hade hon dock varit frånvarande från riket högst sex månader per år. - Regeringsrätten (1994-11-08, Brink, Wadell, Rundqvist): Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29) . Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. - Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av ifrågavarande föreskrifter om hemvistvillkor och undantag därifrån som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut. Skäl för resning föreligger därför inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-10-25, Holmstedt)

*REGI

*INST