RÅ 1994 not 619

Fråga om innehav av persondator ansågs förfallen eftersom den intagne flyttats till annan anstalt

Not 619. Överklagande av Björn H.-U. ang. kriminalvård i anstalt. - Kriminalvårdsstyrelsen (1993-03-01) ändrade inte ett av Kriminalvårdsanstalten Kalmar meddelat beslut att inte medge Björn H.-U. tillstånd att inneha persondator på sitt bostadsrum. Som skäl för beslutet hade anstalten åberopat ordningsskäl. - Björn H.-U. överklagade och yrkade att han tilläts inneha en bärbar persondator i sitt bostadsrum för att förbereda sig inför en kommande anställning efter frigivningen. Han anförde att persondatorn hade en låg strömförbrukning och att eventuella visitationsproblem lätt kunde lösas genom plombering av datorn. - Kammarrätten i Jönköping (1993-08-31, Alkman, Severin, Bergqvist): Kammarrätten, som anmärker att Björn H.-U. vid tiden för det överklagade beslutet var att hänföra till den kategori intagna som avses i 7 § tredje stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, fastställer Kriminalvårdsstyrelsens beslut. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Björn H.-U. fullföljde sin talan. - Kriminalvårdsstyrelsen avgav yttrande. - Regeringsrätten (1994-11-09, Brink, Palm, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Av Kriminalvårdsstyrelsens yttrande framgår att Björn H.-U. inte längre är intagen på kriminalvårdsanstalten Kalmar. Frågan om hans begäran att få inneha persondator i bostadsrummet på denna anstalt har därför förfallit. - Regeringsrätten avskriver målet. (fd III 1994-10-05, Kovacs)

*REGI

*INST