Upphävd författning

Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1974-04-19
Ändring införd
SFS 1974:203 i lydelse enligt SFS 2010:1217
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2002:307 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse. Lagen gäller även vid vistelser utanför anstalt enligt 14, 32, 37, 38, 43 och 54 §§. Bestämmelserna i 12, 17, 18, 20-32, 36, 38, 40 och 52-52 d §§ gäller inte den som genomgår en sådan utslussningsåtgärd som avses i 54 § första stycket2-4.

[S2]Vad som föreskrivs i lagen om den som dömts till fängelse gäller även den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter.

[S3]Bestämmelser om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall finns i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: I paragrafen finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Ändringen i första stycket innebär att det tydliggörs att lagen även gäller vid vistelse utanför anstalt. Vidare läggs en bestämmelse till som anger att vissa paragrafer, 12, 17, 18, 20–32, 36, 38, 40 och 52–52 d §§ inte skall gälla för den som genomgår en sådan utslussningsåtgärd som avses i 54 § första stycket 2–4 i dess nya lydelse. De bestämmelser som inte skall gälla under utslussningsperioden reglerar i huvudsak kontrollåtgärder ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har ett nytt tredje stycke förts in. I tredje stycket görs en hänvisning till lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. I den angivna lagen finns bestämmelser som skall tillämpas när ett fängelsestraff verkställs utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll. Bestämmelserna innebär att lagen om kriminalvård i anstalt inte är tillämplig vid sådan verkställighet för ...

2 § Har upphävts genom lag (2005:971).

3 §  En kriminalvårdsanstalt eller en avdelning av en anstalt skall med hänsyn till graden av säkerhet vara öppen eller sluten. För placering av sådana intagna som avses i 20 a § kan en sluten avdelning inrättas som säkerhetsavdelning med särskild övervakning och begränsad gemensamhet mellan de intagna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilka anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller slutna och vilka slutna avdelningar som skall vara säkerhetsavdelningar.

[S3]Vad i denna lag sägs om öppna eller slutna anstalter gäller även öppna eller slutna avdelningar av anstalter. Lag (1998:599).

4 §  Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid. Lag (1981:213).

5 §  Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära samverkan mellan kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av andra samhälleliga organ, skall erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ.

[S2]Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd ske även med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle yttra sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot.

[S3]Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2003:410).

6 § Har upphävts genom lag (1995:492).

7 §  Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter skall följande iakttas.

[S2]En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en sluten anstalt är nödvändig av säkerhetsskäl eller för att den intagne skall få möjlighet till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild behandling som inte lämpligen kan ordnas i en öppen anstalt. Vid bedömningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i en sluten anstalt skall bland andra omständigheter beaktas om det finns risk för att den intagne skall avvika eller fortsätta med brottslig verksamhet. Vidare skall den som kan befaras missbruka eller på annat sätt ta befattning med narkotika under verkställigheten företrädesvis placeras i en sluten anstalt.

[S3]För den som avtjänar fängelse i lägst fyra år skall det särskilt beslutas om de villkor som skall gälla för verkställigheten när det gäller placering i anstalt samt permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 14, 32 och 54 §§. Om det finns särskilda skäl skall sådana villkor beslutas också för annan intagen som dömts till fängelse i lägst två år.

[S4]Prövning av vilka särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten enligt tredje stycket skall ske så snart verkställigheten påbörjas eller annars så snart behov därav uppkommer. Villkoren skall omprövas när det finns anledning till det.

[S5]Beslut om anstaltsplacering, förflyttning till annan anstalt samt permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 14, 32 och 54 §§ som strider mot de särskilda villkoren får inte meddelas. Lag (2006:432).

Prop. 1997/98:95: Paragrafen har ändrats som en följd av att den nuvarande säkerhetsklassificeringen enligt tredje stycket har avskaffats. Ändringen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.1). Till följd av ändringen har de nuvarande tredje och fjärde styckena tagits bort.

I andra stycket har lagts till att det vid bedömningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i sluten anstalt ...

Prop. 2005/06:123: I paragrafen finns bestämmelser om särskilda villkor vid vistelse utanför anstalt.

Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelserna i 11, 33 a och 34 §§ ersätts av en ny paragraf om utslussningsåtgärder i 54 §.

Prop. 2000/01:76: Ändringarna innebär att verkställighet utanför anstalt enligt 33 a §, såvitt avser beslut om särskilda villkor, behandlas på samma sätt som permissioner och vistelser utanför anstalt.

7 a §  Vid fördelningen av de intagna mellan anstalter av samma slag skall den som har behov av utbildning eller behandling som anordnas i viss anstalt, om det är lämpligt, placeras i denna. Vidare skall den placering eftersträvas som är ägnad att främja en ändamålsenlig planering av frigivningen. Lag (1995:492).

8 §  En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där han vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.

[S2]En intagen som har fyllt arton men inte tjugoett år skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.

[S3]Den som inte har fyllt tjugoett år och som inte placeras på en öppen anstalt skall företrädesvis placeras i en anstalt med särskild verksamhet för yngre intagna. Lag (1998:599).

Prop. 1997/98:95: Dessutom har lagts till att en intagen som är under 18 år inte får placeras tillsammans med intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället. Den nya placeringsregeln har kommenterats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 7).

Enligt Lagrådet skulle avsikten med föreskriften komma till bättre uttryck om lokutionen ”om det inte kan anses vara till hans bästa” byts ut mot ”om inte en sådan ...

8 a §  En kvinna skall normalt placeras i en anstalt som är avsedd för enbart kvinnor. En kvinna får inte utan eget medgivande placeras i en anstalt där även män placeras. Lag (1998:599).

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt

9 §  Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt.

[S2]Intagen skall visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han skall rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom.

 • RÅ 2010:9:Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.

10 §  En intagen skall under arbetstid ges möjlighet till arbete, undervisning, utbildning, arbetsträning, särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk eller någon annan lämplig sysselsättning som såvitt möjligt främjar utsikterna för honom att efter frigivningen inordna sig i samhället.

[S2]Har en intagen behov av medicinskpsykologisk eller någon annan särskild behandling skall sådan beredas honom, om det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och hans förutsättningar. Behandlingen skall om möjligt ske under arbetstid. Lag (1998:599).

Prop. 1997/98:95: Paragrafen har ändrats genom att undervisning, utbildning, arbetsträning och annan sysselsättning än arbete får en mer framträdande roll. Dessutom har deltagande i särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk förts in som en särskild form av sysselsättning och vissa språkliga ändringar gjorts. I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen (se avsnitt 9). Paragrafen har formulerats med ...

11 § Har upphävts genom lag (2006:432).

12 §  En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den sysselsättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken får dock inte åläggas att ha någon sysselsättning, och den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken får åläggas att ha sysselsättning bara av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom eller henne. Lag (2010:1217).

13 §  Intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd.

[S2]Intagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme om ej synnerligt hinder möter däremot.

14 §  En intagen skall ges tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjligheter att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.

[S2]Om det lämpligen kan ske, bör en intagen ges tillfälle att vistas utanför anstalten för att på fritiden delta i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället. För sådan vistelse får ställas de villkor som kan anses nödvändiga. Därvid kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

[S3]Sådan vistelse utanför anstalten får inte medges om det på grund av viss omständighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

[S4]Av 7 § följer att beslut enligt andra stycket om vistelse utanför anstalten inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som gäller för verkställigheten. Lag (1999:46).

Prop. 1997/98:95: I andra stycket har förts in en möjlighet att förena fritidsvistelse utanför anstalt med villkor. I tredje stycket, som ändrats, har i likhet med vad som föreskrivs i 11 §, särskilt markerats den vikt som bör fästas vid samhällsskyddsfaktorer vid bedömningen av om en fritidsvistelse utanför anstalten skall medges. En sådan fritidsvistelse skall inte medges om det på grund av viss omständighet kan befaras att det finns flyktfara, recidivfara eller risk för missbruk av olika slag. Farebedömningen ...

15 §  Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas tillfälle härtill i den utsträckning det kan ske.

16 §  En intagen ska vara skyldig att låta sig fotograferas för att identifieringen av honom eller henne ska underlättas. Lag (2008:35).

17 §  En intagen ska under den tid då han eller hon är skyldig att ha sysselsättning vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller av sysselsättningens särskilda beskaffenhet.

[S2]På fritiden får den intagne i den utsträckning som han eller hon önskar vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

[S3]I anslutning till dygnsvilan får de intagna hållas avskilda från varandra.

[S4]Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten i en anstalt får intagna hållas tillfälligt avskilda från varandra. Lag (2008:35).

18 §  En intagen får på egen begäran vistas avskild från andra intagna, om det finns lämpliga förutsättningar för det och särskilda skäl inte talar däremot. Ett medgivande till en sådan avskildhet skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

[S2]Läkare skall undersöka en intagen som på grund av medgivande enligt första stycket vistas avskild från andra intagna, om det behövs med hänsyn till den intagnes hälsotillstånd. Har den intagne inte vistats tillsammans med andra intagna under en sammanhängande tid av en månad, skall en sådan undersökning alltid äga rum. Lag (1998:599).

Prop. 1997/98:95: Paragrafen har förtydligats utan att någon förändring i sak är avsedd. Den nuvarande lydelsen av paragrafen talar endast om sysselsättning i enrum trots att det i realiteten är fråga om en vistelse i avskildhet på egen begäran. Dessutom har vissa språkliga ändringar gjorts. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

19 § Har upphävts genom lag (1976:506).

20 §  En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvändigt

 1. med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den intagnes eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom,
 2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att allvarligt störa ordningen inom anstalten,
 3. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen får tillgång till berusningsmedel,
 4. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen,
 5. för att verkställa beslut om kroppsbesiktning.

[S2]Intagen som har dömts till fängelse i lägst två år och är placerad i sluten anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i verket samt det med hänsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig karaktär.

[S3]Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst var tionde dag. Lag (1993:1410).

20 a §  Finns det i fall som avses i 20 § andra stycket anledning anta att de förhållanden som där avses kommer att bestå en längre tid, får den intagne placeras på en säkerhetsavdelning.

[S2]En intagen får också placeras på en säkerhetsavdelning, om det finns särskild anledning anta att det behövs för att hindra honom från brottslig verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt.

[S3]Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

[S4]En intagen har rätt att i stället för att bli placerad på en säkerhetsavdelning vistas avskild från andra intagna om inte

 1. särskilda skäl med hänsyn till hans hälsa talar mot det, eller
 2. det av säkerhetsskäl är av synnerlig vikt att han inte placeras utanför säkerhetsavdelningen. Lag (1998:599).

22 §  Innan beslut meddelas om en åtgärd enligt 20 eller 20 a § och vid omprövning av ett sådant beslut skall de omständigheter utredas som inverkar på frågans avgörande.

[S2]Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet till liv eller hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Andra intagna som hålls avskilda enligt 20 § eller 20 a § och sådana intagna som är placerade på en säkerhetsavdelning skall undersökas av läkare, om det behövs med hänsyn till den intagnes tillstånd. Har en intagen hållits avskild under en sammanhängande tid av en månad skall en sådan undersökning alltid äga rum.

[S3]Protokoll skall föras över vad som kommit fram vid utredning enligt första stycket. Lag (1998:599).

Prop. 1997/98:95: Paragraferna har ändrats som en konsekvens av rätten enligt 20 a § att slippa placering på en säkerhetsavdelning och i stället placeras i avskildhet från andra intagna. Vidare har i 22 § "specialavdelning" bytts ut mot "säkerhetsavdelning" och gjorts några språkliga ändringar.

23 §  Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa ordningen på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så länge det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller tills påverkan har upphört.

[S2]Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdande av en intagen, får han hållas belagd med fängsel, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till hans egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa.

[S3]Kan en intagen i fall som anges i första eller andra stycket inte hållas avskild på anstalten får han placeras i allmänt häkte i högst två dygn, om detta är lämpligare än att han förs över till en annan anstalt.

[S4]Läkare skall så snart det kan ske undersöka den som är föremål för åtgärd enligt denna paragraf. I fråga om den som hålls avskild därför att han är påverkad av berusningsmedel skall en sådan undersökning dock äga rum endast om det behövs med hänsyn till hans tillstånd. Över vad som förekommit skall protokoll föras. Lag (1980:930).

24 §  En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar, dock inte sådana som kan

 1. äventyra ordningen eller säkerheten, eller
 2. antas motverka den behandling som den intagne genomgår.

[S2]I övrigt får en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som är motiverad med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

[S3]En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass som förvaras av anstalten. Lag (2008:35).

Prop. 2004/05:119: Det nya tredje stycket innebär att den intagne inte utan medgivande får disponera sitt pass om det förvaras av anstalten. Den intagne kan alltså inte kräva att anstalten lämnar ut ett pass som den förvarar för hans eller hennes räkning. Detta gäller även om omständigheterna är sådana att det inte finns skäl att t.ex. vid en permission ställa som villkor att passet lämnas in till anstalten. Särskilt medgivande för den intagne att disponera passet kan t.ex. bli aktuellt för att den intagne under ...

25 §  Brev mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Om det finns anledning att anta att uppgiften om avsändare i ett sådant brev till en intagen är oriktig, får brevet granskas i syfte att utreda vem avsändaren är. Lag (2008:35).

26 §  Ett brev till eller från en intagen i anstalt får granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Granskningen ska syfta till att undersöka om brevet

 1. innehåller något otillåtet föremål,
 2. är ett led i en pågående eller planerad brottslig verksamhet, eller
 3. är ett led i ett planerat avvikande eller något liknande förfarande.

[S2]Om en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild från andra intagna, får den intagne också hindras från kontakter med andra personer genom brev i den utsträckning det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras. Lag (2008:35).

27 §  Granskning av brev får inte vara mer ingående än som är nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte.

[S2]Vid öppning av brev ska den intagne vara närvarande, om det lämpligen kan ske.

[S3]Brev som granskats får hållas kvar, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Den intagne ska underrättas om kvarhållandet så snart det kan ske, om det inte finns synnerliga skäl mot det. Gäller det ett ankommande brev ska den intagne i den utsträckning det är lämpligt få information om innehållet i det. Ett kvarhållet brev ska lämnas ut till den intagne så snart det kan ske och senast när den intagne friges, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2008:35).

28 §  Det som i 25-27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annan försändelse och annat skriftligt meddelande än brev. Bestämmelserna i dessa paragrafer som rör en intagen gäller även en sammanslutning av intagna. Lag (2008:35).

29 §  En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. En intagen får inte ta emot besök som kan äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller annars vara till skada för den intagne eller annan. Om en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild från andra intagna, får den intagne också vägras besök i den utsträckning det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras.

[S2]Om det behövs för att kunna bedöma om en intagen skall få ta emot besök i ett särskilt fall eller om ett besök skall vara bevakat, skall i förväg undersökas om den besökande har dömts eller är misstänkt för brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs skall upplysningar också inhämtas om den besökandes personliga förhållanden i övrigt.

[S3]Om det behövs med hänsyn till säkerheten, skall en tjänsteman vid anstalten vara närvarande vid besöket (bevakat besök). Besök av en advokat som biträder den intagne i en rättslig angelägenhet skall vara bevakat bara om advokaten eller den intagne begär det.

[S4]Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. Lag (1995:492).

29 a §  Om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten vid en viss sluten anstalt får Kriminalvården besluta att samtliga personer som passerar in i anstalten skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpasseringskontroll skall vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

[S2]Beslut om allmän inpasseringskontroll får avse högst tre månader i taget.

[S3]Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2005:971).

Prop. 2003/04:3: Bestämmelsen är ny. Skälen för bestämmelsen utvecklas närmare i avsnitt 7. Genom bestämmelsens första stycke införs en möjlighet för Kriminalvårdsstyrelsen att besluta om kroppsvisitation av samtliga personer som passerar in i en anstalt. Den generella kontrollen benämns allmän inpasseringskontroll. Kontrollen får endast genomföras vid inpasseringen. Genom den allmänna inpasseringskontrollen ges kriminalvården ...

30 §  Telefonsamtal mellan intagna och personer utanför anstalten får äga rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. En intagen kan förvägras telefonsamtal som är ägnade att äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till skada för honom eller någon annan. Om en intagen under utredningen av frågor som avses i 49 § hålls avskild från andra intagna, får han också hindras från kontakter med andra personer genom telefonsamtal i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras.

[S2]I fråga om den som den intagne önskar samtala med kan sådan kontroll som avses i 29 § andra stycket göras i den utsträckning det anses behövligt.

[S3]Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, skall en tjänsteman på lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får endast ske om den intagne känner till det. Telefonsamtal med advokat som biträder den intagne i en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas utan den intagnes medgivande. Lag (1998:610).

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har i första stycket införts en hänvisning till 49 § i stället för tidigare hänvisning till disciplinärende. Genom ändringen framgår att bestämmelsen är tillämplig i ärenden om senareläggning av villkorlig frigivning enligt 26 kap. 7 § brottsbalken och varning enligt 49 §. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

 • RÅ 2010 not 105:Ansökan om telefontillstånd avslogs efter en individuell bedömning / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om telefontillstånd för intagen i kriminalvårdsanstalt

31 §  Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse från bestämmelserna i 25-29 och 30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Lag (2003:1219).

32 §  För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen beviljas tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (normalpermission), om det inte finns påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk. Vid bedömningen skall särskilt beaktas om den intagne har nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan giltigt skäl vägrat att lämna urinprov enligt 52 d §.

[S2]Permission får också ges, om det finns någon annan särskild anledning än den som anges i första stycket (särskild permission).

[S3]För normalpermission eller särskild permission får ställas de villkor som kan anses nödvändiga när det gäller vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. Om noggrann tillsyn behövs, kan det föreskrivas att den intagne under permissionen skall vara ställd under bevakning.

[S4]Av 7 § följer att beslut om permission inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som gäller för verkställigheten. Lag (1998:599).

Prop. 1997/98:95: Det nuvarande tredje stycket och sista meningen i fjärde stycket har upphävts till följd av att säkerhetsklassificeringen enligt nuvarande 7 § tredje stycket försvinner. Paragrafen har i övrigt ändrats i det hänseendet att termen "korttidspermission" har bytts ut mot "normalpermission" (första stycket) och "särskild permission" (andra stycket), vilket är en anpassning till den terminologi som används i kriminalvårdens egna permissionsföreskrifter. Dessutom har vissa språkliga ändringar gjorts....

33 §  Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes frigivning vara särskilt inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet.

[S2]Den intagnes bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes behov av stöd- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Utredningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han eller hon skall ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver undervisning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen skall åtgärder vidtas så att dessa behov, så långt som möjligt, kan tillgodoses.

[S3]Förutsättningarna för att bevilja den intagne en sådan utslussningsåtgärd som avses i 54 § skall särskilt övervägas.

[S4]Förberedelserna skall ske i nära samverkan med den intagne och i samarbete med berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer som kan främja den intagnes anpassning i samhället.

[S5]Åtgärder och ställningstaganden enligt denna paragraf skall dokumenteras. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelserna i 11, 33 a och 34 §§ ersätts av en ny paragraf om utslussningsåtgärder i 54 §.

Prop. 2000/01:76: Paragrafen är ny och har behandlats i kapitel 6.

Sedan tidigare gäller att verkställigheten i anstalt redan från början skall vara inriktad på åtgärder som främjar den intagnes möjligheter att leva ett liv utan kriminalitet och droger efter frigivningen, se bl.a. 4 §. Flera av de åtgärder som nämns i 33 § vidtas också i ett tidigt skede av verkställigheten eller vid upprepade tillfällen under verkställigheten. Härvidlag innebär den nya bestämmelsen ingen förändring. Syftet med ...

33 a § Har upphävts genom lag (2006:432).
33 b § Har upphävts genom lag (2006:432).
34 § Har upphävts genom lag (2006:432).

35 §  Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om följande:

 1. i vilken anstalt den intagne befinner sig,
 2. om den intagne kommer att förflyttas till öppen anstalt,
 3. om den intagne får permission enligt 32 §,
 4. om den intagne vistas utanför anstalt enligt 14, 37, 38, 43

[S2]eller 54 §,

 1. om den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling

[S3]enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

 1. om den intagne friges,
 2. om den intagne rymmer, och
 3. om den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

[S4]En begärd underrättelse behöver inte lämnas om en planerad vistelse utanför anstalten i de fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.

[S5]Underrättelse till målsägande om frigivning skall lämnas i lämplig tid före frigivningen och i andra fall så tidigt som möjligt. Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen skall innehålla information om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Lag (2006:932).

Prop. 1997/98:95: Paragrafen, som kommenterats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 13), reglerar kriminalvårdens underrättelseskyldighet till målsäganden. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2005/06:35: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.1 och 7.3. Ändringen innebär att målsäganden skall tillfrågas dels om han eller hon vill bli underrättad om den intagne, eller Kriminalvårdsstyrelsen, ansöker om omvandling av fängelse på livstid, dels om den intagne vistas utanför anstalt enligt den föreslagna 38 §, se nedan.

Prop. 2005/06:123: Ändringen i första stycket är en följd av att bestämmelserna i 11, 33 a och 34 §§ ersätts av en ny paragraf om utslussningsåtgärder i 54 §.

Prop. 2000/01:76: Målsäganden skall i vissa fall tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om eventuella utevistelser som den intagne beviljas. Ändringen innebär att detsamma skall gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt 33 a §.

Prop. 1997/98:96: I första stycket har en hänvisning till 33 § tagits bort till följd av att möjligheten till frigivningspermission enligt 33 § avskaffats. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

36 §  Med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och avtal för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att på lämpligt sätt överlägga med ledningen för kriminalvårdsanstalten i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. De har också rätt att på lämpligt sätt sammanträda med varandra för överläggning i sådana frågor. En intagen som hålls avskild från andra intagna får dock delta i överläggning eller sammanträde endast om det kan ske utan olägenhet. Lag (2005:971).

Prop. 1997/98:96: Paragrafen reglerar de intagnas rätt att överlägga med anstaltsledningen. Till följd av en förändring av den lokala kriminalvårdsorganisationen skall verksamhet inom anstalt bedrivas inom lokala kriminalvårdsmyndigheter. Paragrafen har justerats i enlighet härmed.

37 §  Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han eller hon vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett allmänt sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård för en intagen ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till annan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

[S3]Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter.

[S4]Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rätttspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården och regeringen att besluta om särskilda restriktioner beträffande en viss intagen. Lag (2006:250).

38 §  Om en intagen skall genomgå en utredning om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, får den intagne vistas utanför anstalt i den utsträckning som den myndighet som ansvarar för utredningen bedömer är nödvändig för att utredningen skall kunna genomföras.

[S2]Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas utanför anstalt stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Lag (2006:48).

Prop. 2005/06:35: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 7.3. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för intagna när de vistas utanför anstalt i anledning av att de behöver hälso- och sjukvård. Beslut om övervakning eller särskilda föreskrifter meddelas av ansvarig kriminalvårdsmyndighet.

39 §  Har betecknats 64 § genom lag (2006:432).

Prop. 2000/01:76: Ändringen har behandlats i avsnitt 9. Den innebär ett tydliggörande av att verkställighet utanför anstalt enligt 33 a §, på samma sätt som vistelser utanför anstalt, skall räknas in i verkställighetstiden. Syftet med ändringen är att undvika oklarheter i den frågan. Frågan om särskilda skäl talar mot att tiden utanför anstalt räknas in i verkställighetstiden prövas när det gäller vistelser utanför anstalt av Kriminalvårdsstyrelsen ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har hänvisningar till 33 och 38 §§ tagits bort, den första till följd av att den paragrafen upphävs och den andra till följd av att paragrafen inte längre är gällande. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

40 §  Är intagen sjuk när han skall lämna anstalten, får på hans begäran fortsatt sjukvård i anstalten beredas honom, om det kan anses skäligt.

41 §  Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter barn, kan tillstånd ges henne att ha barnet hos sig.

42 §  Vid transport av en intagen skall såvitt möjligt ses till att den intagne inte utsätts för obehörigas uppmärksamhet.

[S2]Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne beläggas med fängsel vid förflyttning inom anstalten samt vid transport eller annan vistelse utanför anstalten.

[S3]Kan befaras att transport medför skada för den intagnes hälsa, skall läkares medgivande till transporten inhämtas. Lag (1995:492).

43 §  Intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i 37 kap.brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär annan myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar Kriminalvården om det skall ske. I anslutning till inställelse varom nu är fråga får intagen tillfälligt placeras i allmänt häkte, om det behövs av säkerhetsskäl.

[S2]Tiden för inställelse som avses i första stycket inräknas i verkställighetstiden. Detsamma gäller tid som intagen vistas utanför anstalt med stöd av 4 kap.29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

[S3]Åtalas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verkställigheten som erfordras för utförande av hans talan i målet. Lag (2005:971).

44 §  Intagen ska få ersättning, enligt normer som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon utfört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. Ersättning ska utges även när intagen, enligt vad som bestämts rörande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, ska ersättning ändå utges i den mån den intagne inte får allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

[S2]Ersättning för arbete ska bestämmas med hänsyn till den intagnes arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet ska ersättning i regel bestämmas enhetligt.

[S3]Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär. Lag (2010:1217).

Prop. 2001/02:84: Ändringarna i dessa paragrafer innebär i sak att förtidspension och sjukbidrag ersätts med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att hänvisning görs till lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:702) om garantipension vad gäller ålderspension.

45 §  Har intagen uppsåtligen förstört egendom som tillhör anstalten, får ersättning härför tagas ut av medel som tillkommer honom enligt 44 § första stycket.

[S2]Arbetsersättning som för intagens räkning innestår hos Kriminalvården får ej utmätas. Lag (2005:971).

 • NJA 1993 s. 160:Genom införsel har tagits i anspråk arbetsersättning som tillkommer intagen på kriminalvårdsanstalt.
46 § Har upphävts genom lag (1976:506).
47 § Har upphävts genom lag (1998:610).
48 § Har upphävts genom lag (1998:610).

49 §  Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp finns i 26 kap.6 och 7 §§brottsbalken.

[S2]En intagen som bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten får tilldelas en varning. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller bestämmelser om varning och en hänvisning till brottsbalkens bestämmelser om villkorlig frigivning. Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.

Ändringen är delvis en följd av att institutet med ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har en hänvisning till föreskrifterna om senareläggning av villkorlig frigivning i 26 kap. 7 § brottsbalken tagits in. I denna paragraf har också tagits in en bestämmelse om varning som tidigare reglerades i 47 §, som nu upphävs. Varning kan enligt bestämmelsen tilldelas en intagen på samma grunder som gäller för senareläggning av villkorlig frigivning, alltså om en intagen i väsentlig grad bryter mot vad som gäller ...

50 §  Under utredningen av frågor som avses i 49 § får en intagen tillfälligt hållas avskild från andra intagna i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras. Åtgärden får inte bestå längre än fyra dygn. Kan den intagne inte hållas avskild på anstalten, får han placeras i allmänt häkte, om detta är lämpligare än att han förs över till en annan anstalt. Den intagne skall få den lättnad i avskildheten som är möjlig. Lag (1998:610).

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har införts en hänvisning till 49 § i stället för tidigare hänvisning till disciplinärende. Genom ändringen framgår att bestämmelsen är tillämplig i ärenden om senareläggning av villkorlig frigivning enligt 26 kap. 7 § brottsbalken och varning enligt 49 §. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

 • NJA 1987 s. 757:En person som är intagen i kriminalvårdsanstalt har befunnits skyldig till narkotikainnehav inom anstalten. Fråga om inverkan på straffmätningen av att han i anledning av innehavet dels blivit föremål för olika åtgärder inom anstalten med stöd av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, dels riskerar att tidpunkten för villkorlig frigivning påverkas.

51 §  Frågor som avses i 49 § skall avgöras skyndsamt.

[S2]Innan beslut om varning meddelas skall förhör hållas med den intagne. Över vad som förekommit vid förhör och annan undersökning skall föras protokoll.

[S3]I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap.6 och 7 §§brottsbalken skall offentligt biträde förordnas för den intagne, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut om uppskjuten villkorlig frigivning meddelas skall den intagne beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller handläggningsregler för ärenden om varning och uppskjuten villkorlig frigivning. Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.1 och 6.7.3.

Ändringen i andra stycket innebär att kravet på att förhör skall hållas med den intagne endast gäller frågor om varning.

Tredje stycket är nytt. Av ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har införts en hänvisning till 49 § i stället för tidigare hänvisning till disciplinärende. Genom ändringen framgår att bestämmelsen är tillämplig i ärenden om senareläggning av villkorlig frigivning enligt 26 kap. 7 § brottsbalken och varning enligt 49 §. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

52 §  Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet inom anstalten, kan förmåner som enligt lagen tillkommer intagen tillfälligt inskränkas.

52 a §  En intagen får kroppsvisiteras för eftersökande av otillåtna föremål när

 1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål skall anträffas på honom,
 2. han återkommer efter en vistelse utanför anstalten,
 3. han skall ta emot eller har haft obevakat besök, eller
 4. det görs stickprovsvis eller i anslutning till en större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom anstalten och den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymmet som berörs av undersökningen.

[S2]Den som skall tas in i anstalt skall kroppsvisiteras när han anländer till anstalten, om det inte är uppenbart obehövligt. Detsamma gäller när en intagen i sluten anstalt återkommer efter en vistelse utanför anstalten eller har haft obevakat besök.

[S3]Utöver vad som följer av första och andra styckena får en intagen underkastas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast syftar till att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Lag (1995:492).

52 b §  En intagen får kroppsbesiktigas när det finns anledning att anta att ett otillåtet föremål skall anträffas på honom.

[S2]I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall som avses i 52 a § första stycket2-4 och andra stycket. I fråga om den som är intagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kroppsbesiktning. Lag (1995:492).

52 c §  Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

[S2]Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämligen,

 1. kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje stycket,
 2. kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med sig undersöks,
 3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk anordning, och
 4. kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas.

[S3]Ett otillåtet föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, skall omhändertas och förvaras för den intagnes räkning, såvitt inte annat är föreskrivet. Lag (2003:1219).

Prop. 2003/04:3: I paragrafen har ett materiellt tillägg gjorts i andra stycket som innebär att kroppsvisitation av en kvinna som enbart sker med metalldetektor eller annan liknande teknisk anordning får verkställas eller bevittnas av en man. Liknade bestämmelser finns i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol, lagen (1970:926) om särskild kontroll på flygplats och i ...

52 d §  En intagen är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol eller något annat beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lag (2008:35).

53 §  Om tillämpning av bestämmelse i denna lag uppenbarligen kan befaras medföra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, får den jämkning göras som är påkallad för att förebygga sådant men.

3 kap. Utslussning

54 §  För att minska risken för att en intagen återfaller i brott och för att även i övrigt underlätta den intagnes anpassning till samhället, får han eller hon beviljas vistelse utanför anstalt genom följande utslussningsåtgärder:

 1. frigång enligt 55 §,
 2. vårdvistelse enligt 56 §,
 3. vistelse i halvvägshus enligt 57 §, och
 4. utökad frigång enligt 58 §.

[S2]Vistelsen utanför anstalt enligt första stycket 2-4 skall planeras så att den kan pågå fram till dagen för villkorlig frigivning.

[S3]Av 7 § följer att beslut om utslussningsåtgärd enligt denna paragraf inte får meddelas i strid med de särskilda villkor som gäller för verkställigheten. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: I paragrafens första stycke anges utslussningsalternativen, dvs. frigång, vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Av bestämmelsen framgår att syftet med en utslussningsåtgärd skall vara att minska risken för återfall i brott och även i övrigt underlätta den intagnes anpassning till samhället.

Av andra stycket framgår att vistelsen utanför anstalt när det gäller vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång skall planeras så att den kan pågå fram till ...

Prop. 1997/98:96: 34 § prövas av Kriminalvårdsnämnden om den intagne dömts till fängelse i lägst två år och i övriga fall av den övervakningsnämnd, till vars verksamhetsområde anstalten hör. Paragrafens första mening, som reglerade prövning av frågor om frigivningspermission enligt 33 §, har tagits bort eftersom möjligheten till frigivningspermission avskaffas. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

Frigång

55 §  Frigång innebär att den intagne under dagtid utanför anstalten utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet.

[S2]Frigång får beviljas den som har behov av introduktion i arbetslivet eller i annan verksamhet som kan främja en stabil tillvaro efter frigivningen, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen reglerar utslussningsåtgärden frigång och motsvarar nuvarande 11 §. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 och 5.6.

I första stycket definieras utslussningsåtgärden frigång. Frigång innebär att den intagne under dagtid utanför anstalten utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen har en hänvisning till 33 § tagits bort till följd av att den paragrafen upphävs. Vidare har paragrafen justerats språkligt.

Vårdvistelse

56 §  Vårdvistelse innebär att den intagne är placerad i ett sådant hem som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

[S2]Vårdvistelse får beviljas den som har behov av vård eller behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel eller mot något annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig. Lag (2006:432).

56 a § Har upphävts genom lag (2006:432).

Halvvägshus

57 §  Vistelse i halvvägshus innebär att den intagne är placerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn.

[S2]Vistelse i halvvägshus får beviljas den som har behov av särskilt stöd eller kontroll, om

 1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
 2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig, och
 3. han eller hon utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet.

[S3]Den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen reglerar den nya utslussningsformen vistelse i halvvägshus. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4 och 5.6.

I första stycket definieras utslussningsåtgärden vistelse i halvvägshus. En sådan vistelse innebär att den intagne är placerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt ...

Utökad frigång

58 §  Utökad frigång innebär att den intagne under kontrollerade former avtjänar fängelsestraffet i sin bostad.

[S2]Utökad frigång får beviljas, om

 1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
 2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig,
 3. han eller hon har tillgång till bostad, och
 4. han eller hon utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet. Lag (2006:432).

58 a §  Har betecknats 73 § genom lag (2006:432).

Prop. 2002/03:38: Ändringarna, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts med en hänvisning till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:000) om straff för terroristbrott. ...

Prop. 2000/01:76: Regeringen får i vissa fall besluta att ärenden om vistelse utanför anstalt beträffande en viss intagen skall avgöras av regeringen. Ändringen innebär att detsamma skall gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt 33 a §.

Övriga bestämmelser om utslussning

59 §  Den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att

 1. vara skötsam,
 2. avhålla sig från alkohol och andra berusningsmedel,
 3. lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol eller andra otillåtna medel,
 4. hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden som är av betydelse för vistelsen utanför anstalt,
 5. hålla kontakt med Kriminalvården enligt dess anvisningar, och
 6. rätta sig efter de föreskrifter och villkor som gäller för utslussningsåtgärden. Lag (2008:35).

Prop. 2004/05:176: I paragrafen har den ändringen gjorts att möjligheten att till regeringen överklaga andra beslut än förordnade enligt 31 § har tagits bort. Det är beslut som riktar sig till en obestämd krets personer, normbeslut, som inte längre kommer att kunna överklagas. Det är i dag ovanligt att sådana beslut överklagas och det anses inte finnas något behov av överprövning av besluten i fråga. Frågan har närmare utvecklats i avsnitt ...

Prop. 2003/04:3: I paragrafen har ett tillägg gjorts i första stycket som anger att Kriminalvårdsstyrelsens beslut att införa allmän inpasseringskontroll inte kan överklagas. Det faktum att ett beslut om allmän inpasseringskontroll högst får avse en period om tre månader i taget och därefter måste omprövas har ansetts vara en tillräckig garanti för att frågan blir tillräckligt utredd.

Överklagandeförbudet omfattar inte beslut i fråga om undantag från kontrollen. Frågan har behandlats ...

Prop. 2005/06:123: Paragrafen anger de krav som gäller för alla intagna som är beviljade en utslussningsåtgärd. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.1.

Av paragrafen framgår att den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att vara skötsam. Ett motsvarande skötsamhetskrav finns för närvarande vid intensivövervakning med elektronisk kontroll som ersättning för korta fängelsestraff och vid IÖV-utsluss (33 b § samt ...

Prop. 2000/01:76: Beslut om vistelse utanför anstalt beträffande intagna för vilka regeringen meddelat förordnande enligt 31 § överklagas till regeringen. Ändringen innebär att detsamma skall gälla i fråga om beslut om verkställighet utanför anstalt enligt 33 a §.

Prop. 1997/98:96: I paragrafen regleras frågan om talan mot Kriminalvårdsstyrelsen beslut. Första stycket har justerats språkligt. Ett nytt tredje stycke har förts till paragrafen. I det tredje stycket finns en hänvisning till 38 kap. brottsbalken beträffande överklagande av beslut som avses i 49 § första meningen, dvs. beslut i fråga om senareläggning av den villkorliga frigivningen. I fråga om beslut som avses i 49 § andra meningen, dvs. ...

59 d §  Har betecknats 78 § genom lag (2006:432).

Prop. 2004/05:176: Denna paragraf, som är ny, motsvaras av 26 d § första stycket nordiska verkställighetslagen, se avsnitt 10.2.

60 §  En utslussningsåtgärd skall förenas med de villkor som behövs för att syftet med åtgärden skall uppnås eller för att göra det möjligt för Kriminalvården att utöva nödvändig kontroll. Villkoren får avse

 1. förbud mot att lämna sin bostad annat än på särskilt bestämda tider,
 2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt område,
 3. förbud mot att vistas inom ett visst geografiskt område eller att ta kontakt med en viss person,
 4. att elektroniska hjälpmedel skall användas vid kontroll av villkor enligt 1-3, eller
 5. annan liknande åtgärd som är nödvändig.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Kriminalvården i samband med ett beslut om vårdvistelse enligt 56 § meddela en föreskrift enligt 26 kap. 15 § första stycket 3 brottsbalken som skall gälla för tiden efter villkorlig frigivning. Lag (2006:1493).

61 §  Kriminalvården skall kontrollera att den intagne rättar sig efter de villkor som meddelats och i övrigt fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.

[S2]Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det får Kriminalvården upphäva, ändra eller meddela nya villkor. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.

Av första stycket framgår att Kriminalvården skall kontrollera att den intagne följer de villkor som meddelats och i övrigt fullgör de skyldigheter som hör samman med utslussningsåtgärden. Motsvarande reglering finns för närvarande i 6 § IövL.

Av andra stycket framgår att Kriminalvården får upphäva, ändra eller meddela nya villkor, om det på grund ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen regleras Kriminalvårdsstyrelsens rätt att ändra ett beslut som med stöd av bemyndigande meddelats av en annan kriminalvårdsmyndighet och rätten att påkalla styrelsens prövning av ett sådant beslut. Beträffande beslut i fråga om att skjuta upp eller senarelägga en villkorlig frigivning har en motsvarande bestämmelse införts i 38 kap. 14 § brottsbalken.

Första stycket har endast justerats ...

61 a §  Har betecknats 81 § genom lag (2006:432).

Prop. 1997/98:95: I paragrafen, som är ny, föreskrivs i första stycket att Kriminalvårdsstyrelsen eller den kriminalvårdsmyndighet som styrelsen bestämmer får förordna en väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag att utföra viss bevakning. Paragrafen har kommenterats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 12.1). Eftersom det rör sig om överlämnande av förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till privaträttsliga subjekt ...

62 §  Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd skall upphävas om

 1. det inte längre finns förutsättningar för åtgärden, eller
 2. den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller bestämmelser om under vilka omständigheter ett tillstånd till en utslussningsåtgärd skall upphävas. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.3. Utslussningsåtgärden skall upphävas om den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats eller i övrigt fullgör sina skyldigheter. Exempel på misskötsamhet som kan leda till att utslussningsåtgärden avbryts är om den intagne är påverkad av alkohol eller ...

63 §  Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, skall den intagne omedelbart föras till en anstalt för fortsatt verkställighet av straffet i anstalten. Lag (2006:432).

Prop. 1998/99:3: Ändringen innebär att tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas till att även avse dopningsmedel. Genom tillägget får således även dopningsmedel omhändertas och förstöras eller försäljas under de förutsättningar som anges i bestämmelsen.

Prop. 2005/06:123: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.3.

Av paragrafen framgår att om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs skall den intagne omedelbart föras till en anstalt för fortsatt

verkställighet av straffet där. Detta gäller både då Kriminalvården har ...

Prop. 1997/98:96: vårdsmyndigheten i motsvarande böjningsformer. Vidare har vissa språkliga justeringar gjorts i andra, tredje och femte styckena.

64 §  Tid som den intagne vistats utanför anstalt enligt 14 § andra stycket, 32, 37 eller 38 § eller genom en utslussningsåtgärd enligt 54 § skall räknas in i verkställighetstiden, om inte särskilda skäl talar mot det. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställd tid vid en utslussningsåtgärd. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.8.

Av paragrafen framgår att tid som den intagne vistas utanför anstalten skall räknas in i verkställighetstiden, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl föreligger bl.a. om den intagne använder tiden för något annat ändamål än det avsedda, exempelvis genom att avvika, utan ...

Prop. 1997/98:96: Ordet kriminalvårdsanstalt har bytts ut mot den nya benämningen den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Vidare har vissa språkliga justeringar gjorts.

65 §  Kriminalvården får anlita ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse för verksamhet med halvvägshus. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

Av paragrafen framgår att Kriminalvården får anlita ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse för verksamhet med halvvägshus. Eftersom överlämnandet avser verksamhet som innefattar myndighetsutövning måste det enligt 11 kap. 6 § regeringsformen ske med stöd av lag.

66 §  Den som är anställd av eller har uppdrag hos ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse som driver sådan verksamhet som avses i 56 eller 57 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av sin anställning eller sitt uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för beivrandet av brott.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2009:416).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

Bestämmelsen riktar sig till personalen vid halvvägshus som bedrivs i privat regi och de hem där intagna är placerade vid vårdvistelse. Den som är anställd av eller har uppdrag hos ett sådant bolag, förening, samfällighet eller stiftelse får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av sin ...

67 §  Den som driver sådan verksamhet som avses i 56 eller 57 § skall

 1. fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om hur verksamheten fortskrider,
 2. samråda med Kriminalvården i frågor av större vikt, och
 3. omedelbart anmäla om den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3 och 5.4.

Av paragrafen framgår att den som driver ett halvvägshus i privat regi eller ett hem där vårdvistelse sker fortlöpande skall hålla Kriminalvården underrättad om hur verksamheten fortskrider och samråda med Kriminalvården i frågor av större vikt. Vidare skall den som driver verksamheten ...

4 kap. Om beslut

68 §  Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om inte annat följer av 70, 71 eller 73 §. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.9.

Av paragrafen framgår att det som huvudregel är Kriminalvården som fattar beslut enligt KvaL. Detta överensstämmer i huvudsak med dagens ordning (nuvarande 58 §). För närvarande prövar Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnden frågor om tillstånd till § 34-placeringar. Enligt det nya förslaget om vårdvistelse skall emellertid Kriminalvården fatta sådana beslut. ...

69 §  Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen motsvarar nuvarande 57 och 58 §§.

70 §  Beslut om att upphäva ett tillstånd till vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång fattas av övervakningsnämnden efter en anmälan av Kriminalvården. Nämnden får också självmant ta upp frågan till prövning. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Förfarandet motsvaras av vad som för närvarande gäller vid IÖVutsluss (nuvarande 56 a § samt 15 § IövL). Det är övervakningsnämnden som, efter anmälan av Kriminalvården, prövar frågan. Nämnden får också självmant ta upp frågan till prövning.

Beslut om att upphäva ett tillstånd till frigång fattas däremot även fortsättningsvis av Kriminalvården. Detta framgår av den nya 68 §.

71 §  Har frågan kommit upp om att upphäva ett tillstånd till vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång, får Kriminalvården omedelbart upphäva tillståndet i avvaktan på övervakningsnämndens prövning.

[S2]Övervakningsnämnden skall senast den första arbetsdagen efter den dag då Kriminalvårdens beslut meddelades pröva om det beslutet skall bestå, i avvaktan på den slutliga prövningen. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden, upphör det att gälla. Nämnden skall därefter skyndsamt ta upp frågan till slutlig prövning. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen innehåller förfaranderegler vid upphävande av ett tillstånd till vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.9.

Regleringen överensstämmer med vad som för närvarande gäller vid IÖV-utsluss (nuvarande 56 a § samt 16 § IövL).

72 §  Frågor om att upphäva ett tillstånd till en utslussningsåtgärd enligt 70 och 71 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den intagne är inskriven är beläget. Om det finns särskilda skäl, får en annan övervakningsnämnd pröva sådana frågor. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: I paragrafen anges forumbestämmelser för övervakningsnämnderna. Den motsvarar vad som för närvarande gäller vid IÖV-utsluss (nuvarande 56 a § samt 18 a § IövL).

73 §  Regeringen får beträffande en viss intagen besluta att ett ärende om vistelse utanför anstalt skall överlämnas till regeringens prövning, om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Lag (2006:432).

5 kap. Om överklagande

74 §  Kriminalvårdens beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 80 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut av Kriminalvården enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Regleringen i paragrafen motsvarar vad som gäller enligt nuvarande 59 §.

 • RÅ 2010:9:Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.

75 §  Ett beslut får inte överklagas enligt 74 § första stycket innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Ändringen är endast av redaktionell art och är en följd av att nuvarande 59 § ersätts av 74 §. Paragrafen motsvarar nuvarande 59 a §.

76 §  En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2006:432).

77 §  Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2006:432).

78 §  Kriminalvårdens beslut enligt 74 § första stycket överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den enskilde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:786).

79 §  Övervakningsnämndens beslut enligt 70 och 71 §§ överklagas hos Kriminalvårdsnämnden.

[S2]Kriminalvårdsnämndens beslut får inte överklagas. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Regleringen överensstämmer med vad som för närvarande gäller vid IÖV-utsluss (nuvarande 56 a § samt 19 § IövL).

80 §  Beslut i fråga om vistelse utanför anstalt för en intagen för vilken regeringen har meddelat ett förordnande enligt 31 § överklagas hos regeringen. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Paragrafen motsvarar vad som gäller enligt nuvarande 59 § andra meningen.

6 kap. Övriga bestämmelser

81 §  Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevakningsuppdrag när en intagen ska vistas utanför anstalten. Om det finns särskilda skäl, får förordnandet även avse vissa bevakningsuppgifter inom anstalten. I förordnandet ska uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

[S2]Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:416).

82 §  Den som olovligen till intagen överlämnar eller försöker överlämna vapen eller annat som denne kan skada sig själv eller annan med, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

[S2]Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller sådan injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i människokroppen eller hjälper någon eljest intagen att komma åt sådana berusningsmedel eller föremål, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen eljest är i lag belagd med strängare straff. Lag (2006:432).

83 §  Alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får omhändertas,

 1. om de påträffas hos en intagen,
 2. om en intagen får dem sig tillsända,
 3. om de medförs av någon som skall tas in i kriminalvårdsanstalt, eller
 4. om de annars påträffas inom anstalt och det inte finns någon känd ägare till dem.

[S2]Kriminalvården skall låta förstöra eller sälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen eller i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

[S4]Belopp, som erhållits vid försäljning av omhändertagen egendom, tillfaller staten.

[S5]Pengar, som påträffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad som är särskilt föreskrivet om intagnas rätt att inneha pengar, skall omhändertas, om det inte är uppenbart oskäligt. Omhändertagna pengar skall genom Kriminalvårdens försorg göras räntebärande men får inte disponeras av den intagne förrän vid anstaltsvistelsens slut, om det inte finns särskilda skäl. Lag (2006:432).

84 §  Anträffas i andra fall än som avses i 83 § inom anstalten egendom som kan antas bli tagen i beslag, får Kriminalvården omhänderta egendomen i avvaktan på beslut i frågan. Omhändertagandet skall så snart som möjligt anmälas till den som får besluta om beslag. Lag (2006:432).

Prop. 2005/06:123: Ändringen är endast av redaktionell art och är en följd av att nuvarande 63 § ersätts av 83 §. Paragrafen motsvarar nuvarande 64 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Ändring, SFS 1974:204

Lag (1976:506) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:165
  Omfattning
  upph. 19, 46 §§; ändr. 3, 21, 23, 31, 44, 47-51, 55, 59-61 §§

Lag (1978:901) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1979:693) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1980:930) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:1
  Omfattning
  ändr. 3, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 50, 51, 52 d, 60 §§; ny 20 a §

Lag (1981:213) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:76
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 7, 16, 33, 54, 55, 56, 57 §§

Lag (1981:330) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1981:1300) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1982:401) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:141
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 11, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 42, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 63 §§

Lag (1983:243) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:85
  Omfattning
  ändr. 33, 54 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:395) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:148
  Omfattning
  upph. 35 §; ändr. 6, 7, 20, 37, 39, 44, 47, 60 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:11) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1986:320) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:147
  Omfattning
  ändr. 60, 61 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1408) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:2
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1987-02-01

Lag (1987:762) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1988:622) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:130
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 11, 14, 31, 32, 34, 59 §§; ny 58 a §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1989:296) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1990:417) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1990:1011) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:154
  Omfattning
  ändr. 10, 12, 17, 18, 26, 29, 30, 58, 60, 61, 63 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1133) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58
  Omfattning
  upph. 38 §; ändr. 25, 26, 28, 37 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1134) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 58 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:108) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Lag (1993:203) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:223, Prop. 1992/93:4, Bet. 1992/93:JuU19
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:210) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:221, Prop. 1992/93:142, Bet. 1992/93:JuU17
  Omfattning
  ändr. 34, 52 d §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1410) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:67, Prop. 1993/94:24, Bet. 1993/94:JuU7
  Omfattning
  ändr. 20, 29 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1692) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:422) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:440) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  ändr. 59 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1995:492) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:331, Prop. 1994/95:124, Bet. 1994/95:JuU20
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 3, 7, 11, 26, 29, 42, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d §§; nya 7 a, 64 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1699) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ny 59 a §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:599) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 1997/98:208, Prop. 1997/98:95, Bet. 1997/98:JuU19
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20 a, 21, 22, 32, 34, 60 §§; nya 8 a, 61 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:610) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 1997/98:208, Prop. 1997/98:95, Bet. 1997/98:JuU19
Omfattning
upph. 33, 47, 48 §§; ändr. 1, 30, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:46) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 11, 14, 34, 52 d, 63 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:571) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:216, Prop. 1999/2000:61, Bet. 1999/2000:JuU19
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2000-10-01

Lag (2001:510) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:198, Prop. 2000/01:76, Bet. 2000/01:JuU21
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 7, 35, 39, 58 a, 59 §§; nya 33, 33 a, 33 b, 56 a §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:307) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:252, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU16
Omfattning
ändr. 12, 44 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:159) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 31, 58 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:410) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1219) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:109, Prop. 2003/04:3, Bet. 2003/04:JuU7
Omfattning
ändr. 31, 52 c, 59 §§; ny 29 a §
Ikraftträder
2004-02-01

Lag (2004:173) om ändring i lagen (1973:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:43) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:148, Prop. 2004/05:34, Bet. 2004/05:JuU14
Omfattning
ändr. 33 a §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2005:656) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:290, Prop. 2004/05:119, Bet. 2004/05:JuU27
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2005-10-01

Lag (2005:971) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
upph. 2, 59 a, 61 §§; ändr. 29 a, 36, 37, 43, 45, 56 a, 58, 59, 60, 61 a, 63, 64 §§; nya 59 a, 59 b, 59 c, 59 d §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:48) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.
 2. Äldre bestämmelser i 35 § gäller fortfarande i fråga om en intagen som avtjänar straff vid lagens ikraftträdande. Har målsägande tidigare begärt att bli underrättad enligt 35 § gäller dock bestämmelsen i sin nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:145, Prop. 2005/06:35, Bet. 2005/06:JuU8
Omfattning
ändr. 35, 38 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Lag (2006:250) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:195, Prop. 2005/06:63, Bet. 2005/06:SoU14
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om en verkställighet enligt 33 a § som pågår vid ikraftträdandet, dels i fråga om en ansökan om en placering enligt 34 § som har gjorts före ikraftträdandet.
 3. En ansökan om att få avtjäna ett fängelsestraff enligt 33 a § som har gjorts före ikraftträdandet skall anses som en ansökan om utökad frigång enligt den nya 58 §.
 4. En placering enligt 34 § som pågår vid ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet anses som en vårdvistelse enligt den nya 56 §.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:292, Prop. 2005/06:123, Bet. 2005/06:JuU33
Omfattning
upph. 11, 33 a, 33 b, 34, 54, 55, 56, 56 a, 57, 58, 59, 60 §§; nuvarande 39, 58 a, 59 a, 59 b, 59 c, 59 d, 61 a, 62, 63, 64 §§ betecknas 64, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84 §§; ändr. 1, 7, 33, 35, 49, 51 §§, de nya 64, 73, 75, 78, 84 §§, rubr. till 3 kap; nya 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 79, 80 §§, rubr. närmast före 55, 56, 57, 58, 59, 68, 74, 81 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2006:932) om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:293, Prop. 2005/06:166, Bet. 2005/06:JuU19
Omfattning
ändr. 35 § i 2006:432

Lag (2006:1493) om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:34, Prop. 2006/07:9, Bet. 2006/07:SfU4
Omfattning
ändr. 60 § i 2006:432

Lag (1974:203) (2007:109) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
omtryck

Lag (2008:35) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:129, Prop. 2006/07:127, Bet. 2007/08:JuU6
Omfattning
ändr. 17, 24, 25, 26, 27, 28, 52 d, 59 §§; ny 16 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:416) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 66, 81 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:786) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 78 §
Ikraftträder
2010-02-15

Ändring, SFS 2010:610

Omfattning
upph.

Lag (2010:1217) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 12, 44 §§
Ikraftträder
2011-01-01