RÅ 1994 not 621

Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)

Not 621. Besvär i särskild ordning av Anders C. och Inger C. ang. inkomsttaxering 1989, m.m. - Länsrätten i Stockholms län (1992-09-10) tog inte upp Anders och Inger C:s i särskild ordning anförda besvär över deras inkomsttaxeringar 1989 till prövning. - Kammarrätten i Stockholm (1994-03-02): ej ändring. - Hos Regeringsrätten överklagade Anders och Inger C. i första hand kammarrättens beslut att inte ta upp deras i särskild ordning anförda besvär över inkomsttaxeringarna 1989. I andra hand ansökte makarna C. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i de genom taxeringsnämndens beslut avgjorda ärendena angående samma års inkomsttaxeringar och bestämma taxeringarna i enlighet med upprättade och till länsrätten ingivna deklarationer. Till stöd för yrkandena anförde makarna personliga problem och sjukdom. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att deklarationerna lades till grund för makarna C:s taxeringar 1989. - Regeringsrätten (1994-11-09, Brink, Palm, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad först angår Anders och Inger C:s överklaganden finner Regeringsrätten ej skäl att meddela prövningstillstånd. - Av utredningen i målet framgår att Anders och Inger C. blivit för högt taxerade. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger. Taxeringarna bör bestämmas enligt de av makarna C. till länsrätten ingivna deklarationerna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer med ändring av taxeringsnämndens beslut Anders C:s och Inger C:s taxeringar 1989 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd III 1994-10-05). (Anm. Regeringsråden von Bahr och Ragnemalm deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd).

*REGI

*INST