RÅ 1994 not 622

Besvär i särskild ordning av Britt T. ang. inkomsttaxering 1990

Not 622. Besvär i särskild ordning av Britt T. ang. inkomsttaxering 1990. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1991-11-20) avslog Britt T:s yrkande om att vid 1990 års taxering erhålla avdrag för nedsatt skatteförmåga med 15 175 kr. Taxeringsnämnden hade medgivit sådant avdrag med 300 kr. Domen vann laga kraft. - I besvär i särskild ordning yrkade Britt T. att hon skulle medges avdrag för ytterligare sjukdomskostnader. Hon anförde bl.a. att hon misstolkat beslutet och inte skickat in läkarintyg som kunde styrka hennes avdrag. Hon bifogade ett läkarintyg utfärdat den 27 februari 1992. - Kammarrätten i Göteborg (1993-10-12, Nilsson, Olsson, Gustafsson): Med hänsyn till att överklagandet kommit in för sent kan det prövas endast om rätt till besvär i särskild ordning enligt 100 § första stycket 6 eller 7 punkten taxeringslagen (1956:623) föreligger. Enligt nämnda lagrum krävs för prövning att den skattskyldige blivit väsentligt för högt taxerad. Vidare skall talan grundas på omständighet eller bevis varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering vari rättelse söks. Slutligen skall det framstå som ursäktligt att den skattskyldige inte i rätt tid åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av en riktig taxering. - Vad Britt T. anfört innebär inte att det kan anses ursäktligt att hon inte överklagat länsrättens dom inom den ordinarie besvärstiden. Förutsättningar att pröva överklagandet i särskild ordning föreligger därför inte. - Kammarrätten prövar inte överklagandet. - I besvären yrkade Britt T. att få yrkat avdrag. Anledningen till att hon inte överklagat i rätt tid var att hon varit psykiskt och fysiskt nedgången på grund av sin sjukdom. - Riksskatteverket bestred ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-11-09, Brink, Palm, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm) fastställde kammarrättens beslut. (fd III 1994-10-05, Kovacs)

*REGI

*INST