RÅ 1994 not 623

Ansökan av Kent D. om resning i mål ang. hans inkomsttaxering 1986

Not 623. Ansökan av Kent D. om resning i mål ang. hans inkomsttaxering 1986. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 24 maj 1993 dom angående dels Kent D:s inkomsttaxering år 1986, dels Kent D:s och hans hustru Kristin D:s inkomsttaxeringar 1987. - Kent D. och Kristin D. överklagade kammarrättens dom angående inkomsttaxeringen år 1987 till Regeringsrätten. I beslut den 14 mars 1994 konstaterade Regeringsrätten att makarna D. i länsrätten fått fullt bifall till sin där förda talan och att kammarrätten i den överklagade domen inte bifallit de besvär som länsskattemyndigheten anfört över länsrättens dom. Kammarrättens dom hade således inte gått makarna D. emot. Regeringsrätten avvisade därför deras överklagande. - I ansökningen anhöll Kent D. om resning i det genom kammarrättens dom avgjorda målet angående hans inkomsttaxering år 1986. Till stöd för ansökningen anförde han att målet av misstag inte kommit med när han överklagat kammarrättens dom angående 1987 års taxering till Regeringsrätten. Han ansåg det angeläget att få målet om 1986 års taxering prövat eftersom samtliga mål måste ses som en enhet. - Regeringsrätten (1994-11-09, Brink, Palm, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Kent D. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd III 1994-10-05, Kovacs)

*REGI

*INST