RÅ 1994 not 625

Efterfrågad handling förvarades inte hos myndigheten

Not 625. Överklagande av Einar H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kommunstyrelsen i Lomma kommun (1994-04-12) avslog en begäran från Einar H. om att få ta del av ett brev från kommunen till Byggnads AB L. E. Lundberg. Avslaget motiverades bl.a. med att den angivna handlingen inte stod att finna hos kommunen. - Einar H. vidhöll sin begäran att få ta del av ett brev från Lomma kommun till Byggnads AB L. E. Lundberg daterat våren 1988 och avseende detaljplan för Högsätersområdet i Bjärred. Han åberopade bl.a. följande. Vid ett besök hos L. E. Lundbergs Malmökontor i augusti 1993 hade han observerat att bolaget hade ett brev från kommunen med datering våren 1988. Brevet var enligt uppgift skrivet av kommunens planeringssekreterare. Hans vaga beskrivning berodde på att han såg brevet tvärs över bordet. Einar H. åberopade vidare ett brev från Jan F. B., som var med vid besöket hos byggnadsbolaget, vari beskrivs att de vid besöket sett ett brev med Lomma kommuns logotype daterat i mars 1988. - Kammarrätten i Göteborg (1994-05-24, Edström, Ericsson, Jonsson): Rätten att få ta del av allmänna handlingar regleras i 2 kap.tryckfrihetsförordningen. Av 2 kap. 3 § framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - Genom det överklagade beslutet har kommunen avslagit Einar H:s begäran med motiveringen att någon sådan handling inte står att finna hos kommunen, särskilt som den inte närmare preciserats varken beträffande tidpunkt eller innehåll. - Det saknas i målet anledning att betvivla att den av Einar H. uppgivna skrivelsen tillkommit hos kommunen. Däremot kan det, mot kommunens bestridande, inte anses visat att handlingen nu förvaras hos kommunen. Det saknas därför förutsättningar för att ålägga kommunen att lämna ut den av Einar H. åsyftade handlingen. Det förhållandet att det uppgivna brevet finns hos byggnadsaktiebolaget leder inte till annan bedömning. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Einar H. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-11, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist) fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-10-05, Liljeros)

*REGI

*INST