RÅ 1994 not 626

Ansökan av Jan B. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan

Not 626. Ansökan av Jan B. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslöt den 7 september 1989 att anta detaljplan för bostäder m.m. i Östra Brottkärr inom stadsdelen Askim. Jan B. överklagade beslutet. Genom beslut den 4 december 1989 avslog Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län överklagandet. Jan B. överklagade även detta beslut. Regeringen (Bostadsdepartementet) avslog i beslut den 31 maj 1990 överklagandet. Jan B. ansökte om rättsprövning. Genom beslut den 12 december 1991 fann Regeringsrätten att regeringens beslut att avslå Jan B:s överklagande inte stred mot någon rättsregel varför regeringens beslut skulle stå fast. - I ansökningen yrkade Jan B. att rättsprövningsärendet skulle omprövas. - Regeringsrätten (1994-11-11, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg): En omprövning av rättsprövningsärendet kan ske endast om skäl till resning föreligger. Jan B. har inte visat att skäl föreligger för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-25, Liljeros)

*REGI

*INST