RÅ 1994 not 627

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst m.m. (avslag) / Avslag (beräkning av sjukpenninggrundande inkomst m.m.)

Not 627. Ansökan av Gisela B. om resning i ärenden ang. beräkning av sjukpenninggrundande inkomst m.m. - Handelstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa beslöt den 9 juni 1971 att avstänga Gisela B. under 28 dagar från ersättning från arbetslöshetskassan med motiveringen att hon avvisat erbjudet arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen fastställde genom beslut den 25 oktober 1971 kassans beslut. Försäkringsöverdomstolen meddelade sedermera den 5 april 1979 dom i ett mål angående Gisela B:s sjukpenninggrundande inkomst. I domskälen fäste domstolen avseende vid den nämnda avstängningen från arbetslöshetsersättning vid bestämningen av hennes sjukpenninggrundande inkomst och fann att denna inte skulle följa löneutvecklingen inom hennes yrkesområde. Hon fick därför endast delvis bifall till den talan hon fört i målet. Sedan Gisela B. i en skrivelse den 2 april 1981 hos Försäkringsöverdomstolen begärt omprövning av domen samt upphävande av arbetslöshetskassans och Arbetsmarknadsstyrelsens beslut fann Försäkringsöverdomstolen genom beslut den 11 juni 1981 dels att hennes besvär över Arbetsmarknadsstyrelsens beslut som för sent anförda inte kunde upptas till prövning, dels att domstolen inte lagligen kunde ompröva sin dom varför Gisela B:s framställning i den delen lämnades utan bifall. - I ansökningen yrkade Gisela B. resning i de ärenden som avgjorts genom Försäkringsöverdomstolens dom och beslut. Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. att Försäkringsöverdomstolen vid fastställandet av hennes sjukpenninggrundande inkomst under den i målet aktuella tiden borde ha tagit hänsyn till löneutvecklingen inom hennes yrkesområde samt att Arbetsmarknadsstyrelsens beslut var uppenbart oriktigt. - Regeringsrätten (1994-11-11, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg): Regeringsrätten finner inte genom vad Gisela B. anfört och åberopat i målet styrkt att någon sådan omständighet föreligger som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-25, Liljeros)

*REGI

*INST