RÅ 1994 not 629

Ansökan om resning gjordes samtidigt med ansökan om prövningstillstånd vilken avslogs (avvisat) / Ansökan om resning, vilken gjordes samtidigt med ansökan om prövningstillstånd vilken avslogs, avvisades

Not 629. Överklagande av Östra Sörmlands Närradioförening ang. tillstånd att sända närradio, m.m. - Närradionämnden (1992-10-14) återkallade Östra Sörmlands Närradioförenings sändningstillstånd för en tid av tolv månader. - I besvär hos kammarrätten yrkade föreningen att Närradionämndens beslut skulle upphävas. Föreningen anförde bl.a. följande. Sveriges Riksdag hade genom godkännande av EES-avtalet och antagande av EES-lagen accepterat införlivandet i svensk rätt av ett regelsystem som hade integrerat Europakonventionens normer. Det borde vara en självklar och väsentlig uppgift för domstolarna att nu anpassa praxis till ändrade rättsliga förhållanden. Människorättskonventionerna - i synnerhet Europarådskonventionen - borde således ges fullt genomslag i svensk rätt. - Närradionämnden anförde i yttrande huvudsakligen att så länge EES-avtalet inte trätt i kraft eller propositionen om privat lokalradio antagits av riksdagen kunde någon annan bedömning eller tolkning av rättsläget inte förespråkas. - Kammarrätten i Stockholm (1993-03-11, Konradsson, Pernold, Bohlin): Kammarrätten finner, på de skäl Närradionämnden anfört i sitt yttrande, att någon grund att för närvarande återge föreningen sändningsrätten inte föreligger. Föreningens yrkande lämnas därför utan bifall. - Östra Sörmlands Närradioförening fullföljde sin talan. Föreningen begärde även att Regeringsrätten skulle pröva huruvida domvilla förevarit. Som skäl anförde föreningen i huvudsak följande. Vid tiden för kammarrättens avgörande hade EES-avtalet visserligen inte trätt i kraft men EES-lagen hade antagits av riksdagen. Kammarrätten borde därför ha tillämpat EES- avtalet. - Regeringsrätten (1994-11-11, Dahlman, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreningens yrkande att Regeringsrätten prövar huruvida domvilla förevarit får anses innebära att föreningen jämväl ansöker om resning. - Enligt 36 § första stycket 2. förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Föreningens överklagande har kommit in i rätt tid. Frågan om prövningstillstånd avgörs nu i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att föreningens ansökan om resning inte skall tagas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 1994-10-25, Karlsson)

*REGI