RÅ 1994 not 632

Inkomsttaxering, beräkning av reavinst vid aktieförsäljning (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, beräkning av reavinst vid aktieförsäljning)

Not 632. Ansökan av Ines F. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1988. - Vid 1988 års taxering fann taxeringsnämnden Ines F. vara skattskyldig för vinst hänförlig till försäljning den 7 januari 1987 av 360 aktier i L-G F. Åkeri AB med (40 % x 2 037 600 =) 815 040 kr. - I ansökningen yrkade Ines F. att Regeringsrätten skulle bevilja resning och nedsätta realisationsvinsten avseende aktieförsäljningen till 750 682 kr. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Under 1990 hade en annan person än köparen av aktierna väckt talan mot henne och begärde att hon skulle utge köpeskillingen till honom. Grunden härför var ett avtal dem emellan 1982 om förvärv av aktierna i fråga. Gävle tingsrätt hade ogillat käromålet genom dom den 12 april 1991. Domen hade överklagats. Parterna hade under 1992 träffat en förlikning, som innebar att hon till käranden skulle betala dels 100 000 kr, dels 60 896 kr motsvarande hennes rättegångskostnader som käranden ålagts att betala. Sedan parterna gemensamt hemställt därom hade Hovrätten för Nedre Norrland undanröjt tingsrättens dom och avskrivit det till hovrätten fullföljda målet genom beslut i protokoll den 24 november 1992. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. Skulle Regeringsrätten finna att grund för resning förelåg hemställde verket att målet visades till underinstans för ytterligare utredning i sak rörande de i ansökningen beskrivna förhållandena. - Regeringsrätten (1994-11-16, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt den utredning som föreligger i resningsmålet grundas den ersättning som Ines F. enligt förlikningsavtalet haft att utge på ett mellan henne och motparten år 1982 ingånget skriftligt avtal om försäljning till motparten av henne tillhöriga 125 aktier i L-G F. Åkeri AB. Det närmare sambandet mellan å ena sidan avtalet år 1982 och å andra sidan Ines F:s åtagande enligt förlikningsavtalet år 1992 att utge 100 000 kr jämte viss kostnadsersättning har emellertid inte klarlagts i målet. Ines F. kan därför inte anses ha visat att hon år 1988 taxerats till för högt belopp med anledning av aktieförsäljningen. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-11-02, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST