RÅ 1994 not 633

Inkomsttaxering, för lågt avdrag för räntor (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, för lågt avdrag för räntor)

Not 633. Ansökan av Anna-Britta A. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering 1987. - Anna-Britta A. taxerades år 1987 i Solna kommun till statlig inkomstskatt för 90 400 kr taxerad och beskattningsbar inkomst och i Norrtälje kommun till kommunal inkomstskatt för 3 400 kr taxerad och beskattningsbar inkomst. - I ansökningen anhöll Anna-Britta A. om resning och yrkade avdrag för räntekostnader med 8 162 kr som inte redovisats i deklarationen. - Riksskatteverket avgav yttrande i målet. - Regeringsrätten (1994-11-18, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen framgår att Anna-Britta A. haft ränteutgifter för vilka avdrag inte erhållits. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger. Anna-Britta A. skall medges avdrag med styrkta 8 162 kr för räntor erlagda under beskattningsåret 1986 på lån avseende fastigheten Spillersboda 1:70 i Norrtälje kommun. I Norrtälje kommun skall Anna- Britta A. enbart taxeras för garantibeloppet 2 550 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Anna- Britta A:s ifrågavarande taxeringar till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd I 1994-11-08, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST