RÅ 1994 not 634

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Uppehållstillstånd m.m., tidigare resningsansökan avvisad av Regeringsrätten (avslag) / Avslag (uppehållstillstånd m.m., tidigare resningsansökan avvisad av Regeringsrätten)

Not 634. Ansökan av Hisham J. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Regeringsrätten avvisade enligt beslut den 21 oktober 1994 (mål nr 5325-1994) Hisham J:s ansökan om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m., i vilket ärende Utlänningsnämnden meddelat beslut den 26 augusti 1994. - I ansökningen yrkade Hisham J. resning i Regeringsrättens mål nr 5325-1994. Han yrkade vidare att allmän rättshjälp skulle beviljas honom. Till stöd för ansökningen anförde Hisham J. i huvudsak följande. Regeringsrättens beslut att avvisa hans ansökan om resning i Utlänningsnämndens ärende måste anses oriktigt. Påståendet i beslutet att han efter verkställd avvisning återvänt till Sverige och hos Statens invandrarverk gjort en ny, ännu inte slutbehandlad ansökan om uppehållstillstånd var felaktigt. Han hade genom beslut den 31 augusti 1994 beviljats visering för vistelse i riket under 90 dagar med utresa senast den 31 augusti 1995. Viseringen var giltig till den 5 december 1994 och hade inte återkallats av Invandrarverket. Det förelåg inte heller lagliga förutsättningar att återkalla viseringen. Enligt 3 kap. 7 § andra stycket utlänningsförordningen skall en ansökan om uppehållstillstånd inges till polismyndighet. Så hade inte skett. För att Invandrarverket skall kunna pröva frågan om uppehållstillstånd måste ansökan ha ingetts till polismyndighet. Vidare hade Utlänningsnämnden den 2 september 1994 beslutat att avvisa Hisham J:s tidigare ansökan. Det förelåg således inget ärende i lägre instans som medförde att Regeringsrätten kunde avvisa resningsansökningen. - Regeringsrätten (1994-11-18, Björne, Dahlman, Werner): Av handlingarna i målet framgår att det hos Invandrarverket föreligger en ännu inte färdigbehandlad ansökan från Hisham J. om uppehållstillstånd. Skäl för resning i Regeringsrättens mål 5325-1994 föreligger inte. Ej heller finns skäl att bevilja Hisham J. allmän rättshjälp. - Regeringsrätten avslår såväl ansökningen om resning som ansökningen om allmän rättshjälp. (fd II 1994-11-08, Grip)

*REGI

*INST