RÅ 1994 not 638

Ansökan av Odd B. om återställande av försutten tid samt besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1990

Not 638. Ansökan av Odd B. om återställande av försutten tid samt besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1990. - Taxeringsnämnden beslöt att inte åsätta Odd B. någon taxering år 1990. Skattemyndigheten överklagade beslutet med yrkande bl.a. att Odd B. skulle beskattas för en norsk pension om 129 264 kr. Länsrätten i Kopparbergs län biföll i dom den 25 maj 1993 skattemyndighetens talan och bestämde Odd B:s taxeringar till statlig och kommunal inkomstskatt till 127 800 kr, taxerade inkomster, med beskattningsbara inkomster av 117 800 kr. - I en till kammarrätten ställd skrivelse med rubriken "Besvär i särskild ordning" yrkade Odd B. att länsrättens dom den 26 maj 1993 skulle undanröjas. Länsrätten beslöt den 25 april 1994 att avvisa överklagandet, eftersom det hade kommit in senare än inom två månader från den dag då Odd B. fått del av den överklagade domen. - I en till Regeringsrätten ställd skrivelse med rubriken "Återvinning av försutten tid" yrkade Odd B. ånyo att länsrättens dom den 25 maj 1993 skulle undanröjas. Han uppgav bl.a. att han hade stora brister i det svenska språket och att han inte förstått att han kunnat överklaga domen. - Regeringsrätten (1994-11-21, Palm, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Odd B. anfört utgör inte skäl för återställande av den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. Till den del hans talan i Regeringsrätten innefattar en ansökan om sådant återställande skall den därför avslås. - På grund av innehållet i den till Regeringsrätten ställda skrivelsen - som i sak har samma innehåll som den skrivelse med rubriken "Besvär i särskild ordning" som den 25 april 1994 avvisades av länsrätten - bör Odd B:s talan anses innefatta också besvär i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen (1956:623). Eftersom hans taxeringar år 1990 redan har prövats av länsrätten, ankommer det enligt 103 § samma lag på Kammarrätten i Sundsvall att pröva dessa besvär. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten överlämnar Odd B:s skrivelse, i vad den innefattar besvär i särskild ordning, till Kammarrätten i Sundsvall för behandling. (fd I 1994-11-09, Karlsson)

*REGI

*INST