RÅ 1994 not 639

Avslag (inkomsttaxering, omdisponering av förlustavdrag) / Inkomsttaxering, omdisponering av förlustavdrag (avslag)

Not 639. Ansökan av Ulf L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 14 juni 1991 dom i mål angående Ulf L:s inkomsttaxering 1986. Ulf L. överklagade domen och yrkade att han, om prövningstillstånd ej beviljades, skulle få omdisponera förlustavdrag från 1985 års taxering. Regeringsrätten beslutade den 20 oktober 1993 att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Ulf L:s överklagande. Ulf L:s yrkande registrerades därefter som en ansökan om resning i fråga om inkomsttaxeringen 1986 och handlingarna överlämnades till Riksskatteverket för yttrande. Riksskatteverket avstyrkte resning. - Regeringsrätten (1994-11-21, Dahlman, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd II 1994-11-09, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST