RÅ 1994 not 640

Beslut om tillstånd till arkeologisk förundersökning (avslag)

Not 640. Ansökan av Bertil B. om rättsprövning av regeringsbeslut ang. tillstånd till arkeologisk förundersökning. - Vägverket fattade den 29 april 1993 beslut om att fastställa arbetsplan för omläggning av väg E 6, delen Fastarp-Heberg i Falkenbergs och Halmstads kommuner. I egenskap av fastighetsägare överklagade Bertil B. beslutet. Regeringen avslog överklagandet den 24 februari 1994. Bertil B. ansökte därefter om rättsprövning och inhibition av verkställigheten av beslutet hos Regeringsrätten. Regeringsrätten avslog den 5 maj 1994 begäran om verkställighetsförbud i avvaktan på slutlig prövning av ansökningen. - Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 26 maj 1994 att ge tillstånd enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. till arkeologisk förundersökning och arkeologisk kontroll inom fastigheterna Slöinge- Stenstorp 1:1, 2:2, 3:6, 4:5 och 6:1 samt Öringe 2:26. Bertil B. överklagade beslutet. Regeringen avslog genom beslut den 23 juni 1994 överklagandet. - Bertil B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut den 23 juni 1994. Han yrkade att regeringsbeslutet skulle upphävas och att ärendet skulle återförvisas för ny handläggning. Han anförde bl.a följande. Grund för beslut om arkeologisk undersökning på fastigheterna förelåg inte innan hans ansökan om rättsprövning hos Regeringsrätten avseende arbetsplanebeslutet prövats. Han åberopade också ett vid Halmstads tingsrätt, Fastighetsdomstolen, pågående mål om ändring av lägen för portar under motorväg och järnväg. Utgången i målen kunde påverka behov och omfattning av arkeologisk undersökning inom Bertil B:s fastigheter. - Regeringsrätten (1994-11-23, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part pröva om avgörandet i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringsrätten finner inte att Bertil B. anfört någon omständighet som visar att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1994-11-02, Sandbäck). Genom beslut samma dag avgjorde Regeringsrätten ett mål om rättsprövning av regeringsbeslut ang. arkeologisk slutundersökning, vilket mål också anhängiggjorts av Bertil B. Utgången blev densamma.

*REGI

*INST